Tài liệu tập huấn kỹ thuật gieo ươm giống cây lâm nghiệp bản địa

Tài liệu tập huấn kỹ thuật gieo ươm giống cây lâm nghiệp bản địa bao gồm phổ biến kiến thức và hướng dẫn kỹ năng thực hành về xây dựng, vận hành và quản lý vườn ươm cây bản địa nói chung và kỹ thuật sản xuất cây con từ hạt cụ thể cho một số loài cây lâm nghiệp bản địa chủ yếu của Dự án. | DỰ ÁN TĂNG CƯỜNG VAI TRÒ CỘNG ĐỒNG VÀ TỔ CHỨC XÃ HỘI TRONG CÔNG TÁC BẢO TỒN TẠI TRUNG TRƯỜNG SƠN TÀI LIỆU TẬP HUẤN KỸ THUẬT GIEO ƯƠM GIÔNG CÂY LÂM NGHIỆP BẢN ĐỊA Tài liệu lưu hành nội bộ Huế tháng 12 năm 2021 MỤC LỤC MỤC LỤC _ 2 Giới thiệu _ 4 1. Các khái niệm liên quan _ 5 . Cây bản địa _ 5 . Vườn ươm cây bản địa quy mô nhỏ không tập trung _ 5 2. Chuẩn bị vật liệu gieo ươm _ 5 . Kỹ thuật làm hỗn hợp đất ruột bầu _ 5 . Tiêu chuẩn và chất luợng đất làm ruột bầu _ 5 . Kỹ thuật làm đất ruột bầu _ 6 Ví dụ tỷ lệ hỗn hợp ruột bấu một số loài cây bản địa _ 7 . Chuẩn bị túi bầu_ 7 . Vật liệu che sáng _ 7 . Chuẩn bị hạt giống_ 7 3. Kỹ thuật tạo cây con và chăm sóc _ 8 . Đóng và xếp bầu _ 8 . Xử lý hạt giống _ 8 . Gieo ủ nảy mầm hạt và cấy cây bầu _ 9 . Chăm sóc cây bầu _ 10 . Làm giàn che ánh sáng _ 10 . Tưới nước _ 10 . Làm cỏ và phá váng đất _ 11 . Bón thúc phân _ 11 . Đảo bầu cắt rễ và tỉa cành _ 11 . Hãm cây trước khi xuất vườn _ 12 . Những sâu bệnh thường gặp và biện pháp phòng trừ tổng hợp _ 12 . Phân loại và vận chuyển cây giống đi trồng rừng _ 14 . Phân loại cây con xuất vườn _ 14 . Vận chuyển cây con đến hiện trường trồng rừng_ 14 4. Kỹ thuật gieo ươm một số loại cây bản địa _ 15 . Kỹ thuật sản xuất cây con Ươi bay _ 15 . Xử lý và gieo hạt _ 15 . Tạo bầu cây _ 16 . Chăm sóc cây con _ 16 . Tiêu chuẩn cây con xuất vườn _ 17 . Kỹ thuật sản xuất cây con Lát hoa _ 17 . Xử lý và gieo hạt _ 17 . Tạo bầu cây _ 17 . Chăm sóc cây con _ 18 . Tiêu chuẩn cây con xuất vườn _ 18 . Kỹ thuật sản xuất cây con Xoan ta _ 19 . Xử lý và gieo hạt _ 19 . Tạo bầu cây _ 19 . Chăm sóc cây con _ 20 . Tiêu chuẩn cây con xuất vườn _ 20 . Kỹ thuật sản xuất cây con Kiền kiền _ 20 . Xử lý và gieo hạt _ 20 . Tạo bầu cây _ 20 . Chăm sóc cây con _ 21 . Tiêu chuẩn cây con xuất vườn _ 21 . Kỹ thuật sản xuất cây con Lim xanh

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.