Mô hình tích hợp tri thức khả năng

Bài viết Mô hình tích hợp tri thức khả năng đề xuất một mô hình tích hợp mới để tích hợp các tri thức được biểu diễn dưới dạng lôgic khả năng (possibilistic logic) bằng cách sử dụng cách tiếp cận thứ nhất. | Tuyển tập Hội nghị Khoa học thường niên năm 2022. ISBN 978-604-82-7001-8 MÔ HÌNH TÍCH HỢP TRI THỨC KHẢ NĂNG Nguyễn Văn Thẩm1 Nguyễn Quỳnh Diệp1 Nguyễn Đỗ Kiều Loan2 1 Trường Đại học Thủy lợi email thamnv@ 2 Học viện Tài chính 1. GIỚI THIỆU CHUNG 2. NỘI DUNG Ngày nay tích hợp tri thức THTH là một . Một số khái niệm trong các vấn đề nghiên cứu được quan tâm Đặt a1 an là một ngôn ngữ mệnh cũng như ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh đề hữu hạn trong đó a1 an là các biến mệnh vực. Mục tiêu chính của THTH là nhằm đạt được các tri thức chung từ các nguồn tri thức đề. Hàm phân phối khả năng Possibility riêng lẻ. distribution là một ánh xạ Ω 0 1 . Với Để giải quyết được bài toán tích hợp thì Ω biểu diễn mức độ phù hợp của vấn đề đầu tiên cần giải quyết đó là biểu diễn diễn giải đối với những tri thức sẵn có được tri thức cần tích hợp. Tiếp theo là giai 0 1 . đoạn lựa chọn các phương pháp tích hợp phù Mức độ khả năng Possibility degree của hợp với mô hình biểu diễn. công thức được xác định bởi Trong tiến trình tích hợp bài toán THTT Δ max Ω . Mức độ phải đối mặt với việc xử lý tính không nhất quán bởi vì các thông tin tích hợp có thể đòi hỏi Necessity degree của mỗi công thức xuất phát từ nhiều nguồn khác nhau. Logic là 1 Δ . Nếu 1 có khả năng 1 cung cấp một mô hình tốt để nghĩa là phần thông tin hoàn toàn chắc giải quyết bài toán tích hợp khi tri thức xuất chắn hoặc một mục tiêu bắt buộc. Ngược lại hiện tính không chắc chắn hoặc tính không 0 thể hiện sự không có thông tin đối nhất quán. Có hai cách tiếp cận để giải với nhưng không có nghĩa là sai. quyết bài toán THTT khả năng 2 3 . Các Một công thức được gọi là một công thức tiếp cận thứ nhất tính không nhất quán khả năng được xác định bằng một cặp được coi là không thể chấp nhận và thông trong đó là một công thức mệnh đề và tin mâu thuẫn giữa các nguồn khác nhau sẽ 0 1 . Cặp có nghĩa là mức độ được giải quyết sau khi tích hợp. Ngược lại các tiếp cận thứ hai cho rằng sự không nhất chắc chắn của ít nhất bằng .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
6    62    2    04-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.