Vai trò FDI và khả năng hấp thụ tới năng suất doanh nghiệp ngành chế biến chế tạo Việt Nam - phân tích hồi quy ngưỡng

Bài viết trình bày vai trò FDI và khả năng hấp thụ tới năng suất doanh nghiệp ngành chế biến chế tạo Việt Nam - phân tích hồi quy ngưỡng. Nghiên cứu nhằm trả lời các câu hỏi đặt ra là liệu lan tỏa FDI tới các doanh nghiệp nội địa ngành công nghiệp chế biến chế tạo có bị tác động bởi khả năng hấp thụ hay không?. | Tuyển tập Hội nghị Khoa học thường niên năm 2022. ISBN 978-604-82-7001-8 VAI TRÒ FDI VÀ KHẢ NĂNG HẤP THỤ TỚI NĂNG SUẤT DOANH NGHIỆP NGÀNH CHẾ BIẾN CHẾ TẠO VIỆT NAM - PHÂN TÍCH HỒI QUY NGƯỠNG Phùng Mai Lan Trường Đại học Thuỷ lợi email lanpm@ 1. GIỚI THIỆU CHUNG hay kìm hãm lan tỏa FDI từ đó gián tiếp ảnh hưởng tới năng suất TFP của doanh nghiệp. Đã có nhiều nghiên cứu tiến hành đánh giá tác động của FDI đến tăng trưởng kinh tế và 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU hiệu quả doanh nghiệp nội địa Merlevede và Schoors 2006 Keller và Yeaple 2009 Để kiểm định sự tồn tại tác động ngưỡng Nguyễn Khắc Minh 2009 . Tuy nhiên một của khả năng hấp thụ trong mối quan hệ giữa vấn đề được nhận ra là để có thể sử dụng tối ưu lan tỏa FDI và năng suất nhân tố tổng hợp nguồn vốn này đòi hỏi năng lực hấp thụ nhất TFP của các doanh nghiệp ngành công định của nước sở tại. Girma 2005 Vũ Hoàng nghiệp chế biến chế tạo Việt Nam nghiên Dương 2020 đã chỉ ra ảnh hưởng của FDI cứu áp dụng phương pháp hồi quy ngưỡng đến các doanh nghiệp trong nước có thể tích của Hansen 2000 - nghiên cứu lý thuyết mở cực hoặc tiêu cực phụ thuộc vào mức độ của đường cho các nghiên cứu thực nghiệm về khả năng hấp thụ. Khả năng hấp thụ cũng giúp phương pháp hồi quy ngưỡng. Mô hình giải thích ảnh hưởng lan tỏa năng suất tiêu cực nghiên cứu thực nghiệm khi bổ sung thêm từ FDI ở các quốc gia Châu Phi và ảnh hưởng các biến tương tác được đề xuất như sau tích cực ở Châu Âu và Châu Á Nijkam và lnTFPijrt α αi γ1dactrungij γ2Herfjt Leudjou 2019 Ubeda và Perez-Hermandez γ3thechert γ4lantoajt γ5lantoajt hapthuit 2017 . Một số nghiên cứu đã nhấn mạnh vai γ6lantoajt R amp Dit γ7lantoajt lienketit trò của khả năng hấp thụ trong việc gia tăng ρ1lantoajtI ABCijt lt ƛ1 ρ2lantoajtI ABCijt ƛ 1 năng suất thông qua khai phá tri thức Laborda ijrt 1 Castillo và cộng sự 2014 Liang 2017 trong trong đó ký hiệu ijrt là doanh nghiệp i thuộc khi số khác khẳng định khả năng hấp thụ có thể ngành j tỉnh r ở thời điểm t. ảnh hưởng tiêu cực từ FDI

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.