Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 10 năm 2022-2023 - Trường THPT Thủ Đức

Với "Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 10 năm 2022-2023 - Trường THPT Thủ Đức" sau đây, các em được làm quen với cấu trúc đề thi tuyển sinh chuẩn, luyện tập với các dạng bài tập có khả năng ra trong đề thi sắp tới, nâng cao tư duy giúp các em đạt kết quả cao trong kỳ thi. Mời các em cùng tham khảo đề thi dưới đây. | TRƯỜNG THPT THỦ ĐỨC ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ I LỚP 10 MÔN TOÁN NĂM HỌC 2022 2023 ĐỀ 01 I. PHẦN TRẮC NGHIỆM 7 0 điểm Câu 1. Trong các câu sau câu nào không phải là mệnh đề A. Buồn ngủ quá B. Hình thoi có hai đường chéo vuông góc với nhau. C. 8 là số chính phương. D. Băng Cốc là thủ đô của Mianma. Câu 2. Trong các câu sau có bao nhiêu câu là không phải là mệnh đề a Huế là một thành phố của Việt Nam. b Sông Hương chảy ngang qua thành phố Huế. c Hãy trả lời câu hỏi này d 5 19 24. e 6 81 25. f Bạn có rỗi tối nay không g x 2 11. A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. Câu 3. Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào có mệnh đề đảo đúng A. Nếu số nguyên n có chữ số tận cùng là 5 thì số nguyên n chia hết cho 5. B. Nếu tứ giác ABCD có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường thì tứ giác ABCD là hình bình hành. C. Nếu tứ giác ABCD là hình chữ nhật thì tứ giác ABCD có hai đường chéo bằng nhau. D. Nếu tứ giác ABCD là hình thoi thì tứ giác ABCD có hai đường chéo vuông góc với nhau. Câu 4. Viết mệnh đề phủ định P của mệnh đề P Tất cả các học sinh khối 10 của trường em đều biết bơi . A. P Tất cả các học sinh khối 10 trường em đều biết bơi . B. P Tất cả các học sinh khối 10 trường em có bạn không biết bơi . C. P Trong các học sinh khối 10 trường em có bạn biết bơi . D. P Tất cả các học sinh khối 10 trường em đều không biết bơi . Câu 5. Mệnh đề quot x x 2 2 quot khẳng định rằng A. Bình phương của mỗi số thực bằng 2. B. Có ít nhất một số thực mà bình phương của nó bằng 2. C. Chỉ có một số thực mà bình phương của nó bằng 2. D. Nếu x là một số thực thì x 2 2. Câu 6. Trong các mệnh đề sau đây mệnh đề nào đúng A. Không có số chẵn nào là số nguyên tố. B. x x 2 0. C. n n n 11 6 chia hết cho 11. D. Phương trình 3x 2 6 0 có nghiệm hữu tỷ. Câu 7. Mệnh đề nào sau đây tương đương với mệnh đề A A. x x A. B. x x A. C. x x A. D. x x A. Câu 8. Hãy liệt kê các phần tử của tập X x x 2 x 6 x 2 5 0 . A. X 5 3 . B. X 5 2 5 3 . C. X 2 3 . D. X x 5 x 3 . Câu 9. Trong các tập hợp sau tập nào có đúng một tập hợp con A. . B. 1

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.