Kỷ yếu thanh tra tỉnh và lãnh đạo thanh tra các sở, ngành, huyện, thành phố thuộc tỉnh Ninh Thuận từ năm 1992 (tái lập tỉnh) cho đến nay

"Kỷ yếu thanh tra tỉnh và lãnh đạo thanh tra các sở, ngành, huyện, thành phố thuộc tỉnh Ninh Thuận từ năm 1992 (tái lập tỉnh) cho đến nay" phản ánh khá đầy đủ, toàn diện, có hệ thống quá trình ra đời, phát triển về tổ chức và những hoạt động, đóng góp chủ yếu của ngành Thanh tra qua các giai đoạn cách; đồng thời rút ra những kinh nghiệm quý báu phục vụ cho việc xây dựng bộ máy của ngành ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu nhiệm vụ của tình hình mới. | K600Y KỲ NIỆM 70 NĂM NGÀY TRUYỂN THÓNG NGÀNH THANH TRA VIỆT NAM 23 11 1945 - 23 11 2015 THANH TRA TỈNH VÀ LÃNH DẠO THANH TRA CÀC Sử NGÀNH HUYỆN THANH phó THUỘC TiNB NINH THUẬN Tư NĂM 1992 mul P TiNHl CHO BẾN Nnr quot Cần Kiệm Liêm Chính Chí Công vô tư quot quot Thanh tra là tai mắt của trên Là người bạn của dưới quot quot Cám bộ Thanh tra như cái gương cho người ta soi mật gương mờ thì không soi được Vì thê cán bộ Thanh tra phải nên rèn ỉuyện đạo đức Cách mạng quot Trích lời Huấn thị của Chủ tịch Hó Chí Minh Kỷ yèu ngánh Thanh tr ỉ 1 KỶ NIỆM 70 NAM NGÀY TRUYẾN THỐNG NGÀNH THANH TRA VIỆT NAM 23 11 1945 - 23 11 2015 QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA NGÀNH THANH TRA TỈNH NINH THUẬN T ừ KHI TÁI LẶP TỈNH 1992 ĐẾN NAY Lãnh đạo Thanh tra tỉnh chụp ảnh lưu niệm với tập thể công chức và nhân viên cơ quan. N gày 01 4 1992 lao dộng qua các thời kỳ và Huân chương Lao dộng 1 Tình Ninh Thuận đã có những cống hiến hạng Nhì năm 2012 . được tái lập và di cho sự nghiệp xây dựng và Nhân dịp ký niệm 70 vào hoạt dộng. Ngày 11- phát triển cùa tỉnh dã được năm ngày truyền thống 8-1992 Chủ tịch Ư BN D Chủ tịch nước Chính phù Ngành Thanh tra Việt Nam tỉnh Ninh Thuận ban hành Thù tướng Chính phủ tặng 23 11 1945 - 23 11 2015 Quyết dịnh số 294 QĐ thưởng nhiều danh hiệu cao quý cho tập thể và cá Thanh tra tỉnh Ninh Thuận Ư B-N T vê việc thành lập nhân như C ờ thi đua Bằng biên soạn và phát hành Thanh tra Nhà nước tỉnh khen donh hiệu Chiến Tập ký yếu nganh Thanh thuộc Ư BN D tỉnh Ninh sĩ thi đua toàn quốc. Ira Ninh Thuận và lãnh dạo Thuận có chức năng tham Ư BN D tình tặng Cờ thi Thanh tra các sở ngành mưu giúp cho U BN D tỉnh dua đơn vị dẫn dẩu Khối huyện thành phố từ khi tái quàn ý Nhà nước vế lĩnh Nội Chính nhiều năm liến. lập tỉnh 1992 đến nay với vực công tác thanh tra trên Đặc biệt Ngành Thanh tra mục đích để các thế hệ cán địa bàn tỉnh Ninh Thuận. tỉnh và các d c lãnh dạo bộ công chức viên chức Trải qua 23 năm từ khi Thanh tra tỉnh Ninh Thuận và người lao động biết .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
31    140    1    01-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.