Ebook Lịch sử Đảng bộ tỉnh Bình Phước (1930-2020): Phần 2

Tiếp phần 1, Ebook Lịch sử Đảng bộ tỉnh Bình Phước (1930-2020): Phần 2 giới thiệu đến các bạn đọc về khắc phục hậu quả chiến tranh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc (1975-1996); đảng bộ tỉnh Bình Phước lãnh đạo đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa (1997-2020). Mời các bạn cùng tham khảo! | PHẦN THỨ TƯ KHẮC PHỤC HẬU QUẢ CHIẾN TRANH THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC 1975-1996 305 Chương I KHẮC PHỤC HẬU QUẢ CHIẾN TRANH THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC 1975-1986 I. TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG VƯỢT QUA KHÓ KHĂN ỔN ĐỊNH KINH TẾ - XÃ HỘI GIỮ VỮNG AN NINH - QUỐC PHÒNG 1975-1980 Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 đã kết thúc cuộc kháng chiến lâu dài và anh dũng của dân tộc ta chống đế quốc Mỹ xâm lược. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ xâm lược quân dân Bình Phước cùng quân dân miền Nam và cả nước đã kiên cường đấu tranh vượt qua gian khổ ác liệt và hy sinh giành được chiến thắng vẻ vang oanh liệt góp phần viết tiếp trang sử anh hùng của dân tộc trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước. Nghị quyết số 247-NQ TW ngày 29 9 1975 Hội nghị lần thứ 24 Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã nêu những đặc điểm lớn của cách mạng Việt Nam Từ chiến tranh chuyển sang hòa bình từ một nửa nước bị chủ nghĩa thực dân mới chia cắt và thống trị sang cả nước độc lập và thống nhất từ hai nhiệm vụ chiến lược cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và cách mạng xã hội chủ nghĩa sang một nhiệm vụ chiến lược là làm cách mạng xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội trong cả nước 1. Nghị quyết chỉ rõ nhiệm vụ chiến lược của nước ta trong giai đoạn mới là Hoàn thành thống nhất nước nhà đưa cả nước tiến nhanh tiến mạnh tiến vững chắc lên chủ nghĩa xã hội. Miền Bắc phải tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và hoàn thiện quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa miền Nam phải đồng thời tiến hành cải tạo xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội 2. Bước vào thời kỳ mới Đảng bộ quân và dân Bình Phước có những thuận lợi cơ bản nhưng cũng không ít khó khăn. 1 2. Đảng Cộng sản Việt Nam Văn kiện Đảng toàn tập Sđd 2. 307 Thuận lợi lớn và cơ bản nhất là đất nước được hoàn toàn giải phóng Nhân dân phấn khởi đồng lòng xây dựng lại quê hương sau nhiều năm bị chiến tranh tàn phá. Đảng bộ và Nhân dân Bình Phước có truyền .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.