Ebook Lịch sử Đảng bộ xã Âu Lâu (1945-2020): Phần 1 (Tập 1)

Ebook Lịch sử Đảng bộ xã Âu Lâu (1945-2020): Phần 1 (Tập 1) cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Một số nét khái quát về mảnh đất, con người xã Âu Lâu; Cuộc vận động đấu tranh giành chính quyền ở Âu Lâu trong Cách mạng tháng Tám năm 1945; Đảng bộ lãnh đạo xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng, vận động Nhân dân tham gia kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi (1945 - 1954). Mời các bạn cùng tham khảo! | LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ Xà ÂU LÂU TẬP I 1945 - 2020 2 BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ Xà ÂU LÂU LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ Xà ÂU LÂU TẬP I 1945 - 2020 Âu Lâu tháng 12 năm 2021 3 4 LỜI GIỚI THIỆU ủ Yên Bái xã Âu Lâu ủ ũ ấ ặ v v v ấ ủ Nhân d p kỷ ni 77 ă ậ ng C ng s n Vi t Nam 03 02 1930 - 03 02 2007 v i nguy n vọng của các th h cán b ng viên và Nhân dân xã Âu Lâu. Ban Chấ ng b xuất b n và phát hành cu ch s ng b  n 1945 - 2005 C n ánh chân th c khách quan quá trình hình thành l ch s củ ng b xã quá trình xây d ng và phát tri n củ ă 1945 ă 2005 ẳ nh những n v sứ ời sức của và những hy sinh mất mát của cán b ng viên và Nhân dân xã Âu Lâu trong hai cu c kháng chi n ch P qu c Mỹ và trong thời kỳ xây d ng b o v T qu c. T C ỉ 20-C W 18 1 2018 ủ XII H ẫ 37-HD TU ngày 20 9 2018 ủ hàn ủ Y v ụ ă ờ ấ ứ ụ . ờ ằ ụ ú ữ ủ C trong xã C ấ  ữ  ậ I 1945 - 2020 5 C ấ ữ ậ ữ Âu Lâu ủ Cấ ủ v ú ữ ọ 68 ă ủ ứ ằ ậ ọ ỉ v ú ỡ ủ ủ Yên Bái Ban Tuyên g ỉ ủ ủ  ờ ỳ quan ọ Mặc dù Ban biên tậ u c g ng song trong quá trình biên tập và xuất b n m t s c tài li u ò ờ i chứ khó tránh khỏi những h n ch . Ban Chấ ng b xã Ban Biên so n cu n sách mong các ng chí cán b v v ũ b ọc c m thông và ti p tục cung cấp n c v n i dung và hình thứ u ki n chúng tôi sẽ hi ỉnh s a b sung cu n sách c hoàn thi n Ban Chấ ng b xã chân thành c ập th v ú ỡ chúng tôi hoàn thành cu n sách này. Trân trọng gi i thi u cu  Tập I 1945 - 2020 ọ T M ĐẢNG ỦY BÍ THƢ Trần Mạnh Cƣờng 6 CHƢƠNG I MỘT SỐ NÉT KHÁI QUÁT VỀ MẢNH ĐẤT CON NGƢỜI Xà ÂU LÂU 1. Điều kiện tự nhiên Âu Lâu ngày nay là một xã thuộc thành phố Yên Bái tỉnh Yên Bái có diện tích tự nhiên là 15 86 km phía Bắc giáp xã Y Can trước đây là xã Minh Tiến phía Nam giáp xã Việt Cường phía Tây giáp xã Lương Thịnh huyện Trấn Yên phía Đông giáp phường Hợp Minh thành phố Yên Bái. Nằm ở cửa ngõ đi vào miền Tây Bắc của Tổ quốc Âu Lâu có quốc lộ 37 chạy qua dài 3 6km đường tỉnh lộ 166 chạy qua dài 1 4km. Hệ thống đường giao thông nông thôn dài 20km có bến phà Âu Lâu1 lịch sử địa danh gắn liền với lịch sử cuộc kháng .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
141    167    8    30-11-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.