Lý thuyết cấu trúc tài chính

Tự tài trợ có ưu điểm không phân tán quyền kiểm soát công ty nhưng có giới hạn nhất định. Tuy nhiên, tài trợ cổ phần từ bên ngoài và bên trong có cùng chung chi phí. | LÝ THUYÉTgg CẤU TRÚC TÀI CHÍNH Nội dung nghiên cứu 1. Cấu trúc tài chính 2. Lựà chọn cấu trúc tài chính 3. Thong tin bất càn xứng và càu trúc tài chính 2 9 2009 2 Copyright 2000 Addison Wesley Longman Slide 14-2 Càu trúc tai chính Xem xét bảng cân đối của một doanh nghiệp Tài san Nợ vâ von 1. Tài sàn lưu động 2. Tài sàn cộ định 1. Nợ thường xuyện ngân hân 2. Nợ dâi han 3. Von cổ phân điệu lệ 4. Lợi nhuân Can phân biệt Cấu truc tài chính là sự hỗn hợp giữa nỢ và von Cấu truc vốn là sự hỗn hợp giữa nỢ dài han và vốn sô hữu chu lợi nhuàn 2 9 2009 3 Copyright 2000 Addison Wesley Longman Slide .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
408    37    2    11-12-2023
238    48    2    11-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.