Association between ß2-adrenergic receptor gene polymorphisms and adverse events of ritodrine in the treatment of preterm labor: A prospective observational study

Ritodrine, a tocolytic β2-agonist, has been used extensively in Europe and Asia despite its safety concerns. This study was designed to identify associations between β2-adrenergic receptor (ADRB2) polymorphisms and adverse drug events (ADEs) in patients with preterm labor treated with ritodrine. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
232    76    2    04-12-2023
147    70    2    04-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.