The relationship between mitochondrial DNA haplotype and the reproductive capacity of domestic pigs (Sus scrofa domesticus)

The maternally inherited mitochondrial genome encodes key proteins of the electron transfer chain, which produces the vast majority of cellular ATP. Mitochondrial DNA (mtDNA) present in the mature oocyte acts as a template for all mtDNA that is replicated during development to meet the specific energy requirements of each tissue. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.