Haynaldia villosa NAM-V1 is linked with the powdery mildew resistance gene Pm21 and contributes to increasing grain protein content in wheat

The 6AL/6VS translocation lines, carrying the wheat powdery mildew resistance gene Pm21, are planted on more than million hectares. The NAM-A1 gene, located on chromosome 6AS of hexaploid wheat, has been implicated with increased wheat grain protein content (GPC). |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.