Introgression of null allele of Kunitz trypsin inhibitor through marker-assisted backcross breeding in soybean (Glycine max L. Merr.)

Presence of Kunitz trypsin inhibitor (KTI) in soybean seeds necessitates pre-heat treatment of the soy-flour for its inactivation before using it in food and feed products. The heat treatment not only enhances processing costs of the soy-based foods and feeds but also affects seed-protein quality and solubility. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
148    57    2    04-12-2023
99    303    4    04-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.