Transcriptome sequencing of transgenic poplar (Populus × euramericana ’Guariento’) expressing multiple resistance genes

Transgenic poplar (Populus × euramericana ‘Guariento’) plants harboring five exogenous, stress-related genes exhibit increased tolerance to multiple stresses including drought, salt, waterlogging, and insect feeding, but the complex mechanisms underlying stress tolerance in these plants have not been elucidated. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
1    51    2    05-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.