Evidence of Bos javanicus x Bos indicus hybridization and major QTLs for birth weight in Indonesian Peranakan Ongole cattle

Peranakan Ongole (PO) is a major Indonesian Bos indicus breed that derives from animals imported from India in the late 19th century. Early imports were followed by hybridization with the Bos javanicus subspecies of cattle. Here, we used genomic data to partition the ancestry components of PO cattle and map loci implicated in birth weight. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
64    128    1    05-12-2023
96    97    4    05-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.