Quá trình xây dựng nông thôn mới trong việc thực hiện mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam

Bài viết Quá trình xây dựng nông thôn mới trong việc thực hiện mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam được nghiên cứu với mục đích tổng quan, đánh giá việc triển khai cả hai khía cạnh PTBV và xây dựng NTM của nước ta trong giai đoạn vừa qua cả về góc độ ban hành các mục tiêu, tiêu chí cũng như kết quả bước đầu nhằm chỉ ra những điểm tương đồng, phù hợp giữa việc thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM với mục tiêu PTBV của Việt Nam, qua đó đề xuất, kiến nghị việc điều chỉnh tiêu chí cũng như những chính sách có liên quan để việc triển khai chương trình NTM hướng tới các mục tiêu PTBV cho khu vực nông thôn cũng như ở phạm vi cả nước. | KHOA HỌC CÔNG NGHỆ QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TRONG VIỆC THỰC HIỆN MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA VIỆT NAM Nguyễn Thị Ánh Tuyết1 TÓM TẮT Xây dựng nông thôn mới NTM là một trong những chương trình hành động lớn nhằm cụ thể hoá chủ chương chính sách tam nông nông thôn nông nghiệp nông dân của Đảng và Nhà nước hướng đến mục tiêu phát triển toàn diện mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội cho khu vực chiếm phần lớn dân số đang sinh sống. Cùng với đó các mục tiêu phát triển bền vững PTBV ở phạm vi toàn cầu cũng đã và đang được Đảng và Chính phủ Việt Nam cụ thể hóa và cam kết thực hiện. Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM đã được tổng kết sau 10 năm thực hiện. Các tổ chức quốc tế và Chính phủ Việt Nam cũng đã đánh giá mức độ đạt các mục tiêu PTBV trong giai đoạn vừa qua. Kết quả rà soát ban đầu cho thấy có rất nhiều tiêu chí trong Bộ tiêu chí quốc gia về NTM có liên quan trực tiếp với các mục tiêu PTBV như về giảm nghèo phát triển y tế giáo dục lao động việc làm hạ tầng ứng phó với biến đổi khí hậu đảm bảo bình đẳng giới phòng chống bạo lực gia đình. Tuy nhiên sự tích hợp gắn kết giữa tiêu chí NTM với các mục tiêu PTBV chưa rõ ràng và chưa thấy rõ đâu là những tiêu chí đã tính đến mục tiêu PTBV còn thiếu vắng những tiêu chí chỉ tiêu nào kết quả thực hiện tiêu chí NTM đạt được đến đâu so với mục tiêu PTBV trên phạm vi cả nước và cách thức lồng ghép về cơ chế chính sách công tác chỉ đạo phối hợp giám sát đánh giá. trong thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM với thực hiện các mục tiêu PTBV thông qua kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các Bộ ngành địa phương như thế nào. Để khu vực nông thôn PTBV theo các mục tiêu PTBV chung của cả nước thì cần có sự lồng ghép phối hợp thực hiện triển khai phù hợp trong thời gian tới khi mà cả Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM và Kế hoạch hành động Quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững đều được quan tâm thực hiện với sự nỗ lực và kỳ vọng lớn để đưa đất nước phát .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
114    38    1    09-12-2023
1    55    2    09-12-2023
267    128    1    09-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.