Đa dạng thực vật rừng trên núi đá vôi tại vườn quốc gia Cát Bà, thành phố Hải Phòng

Bài viết Đa dạng thực vật rừng trên núi đá vôi tại vườn quốc gia Cát Bà, thành phố Hải Phòng được triển khai góp phần bổ sung thông tin đáng tin cậy, có tính cập nhật về hiện trạng và tính đa dạng thực vật rừng trên núi đá vôi tại khu vực nghiên cứu. | KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐA DẠNG THỰC VẬT RỪNG TRÊN NÚI ĐÁ VÔI TẠI VƯỜN QUỐC GIA CÁT BÀ THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG Lê Hồng Liên1 Hoàng Thanh Sơn2 Trịnh Bon2 Nguyễn Văn Tuấn2 Ninh Việt Khương2 Triệu Thái Hưng2 Bùi Thế Đồi1 Trần Thị Yến1 TÓM TẮT Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu về đa dạng thực vật rừng trên núi đá vôi tại Vườn Quốc gia Cát Bà thành phố Hải Phòng. Nghiên cứu đã sử dụng các phương pháp điều tra thực địa và thu mẫu phổ biến hiện nay trong điều tra chuyên ngành. Kết quả cho thấy có tổng số loài thực vật thuộc 592 chi 195 họ và 5 ngành thực vật bậc cao đã được ghi nhận trong đó 10 họ đa dạng nhất có 535 loài với 14 loại dạng sống khác nhau. Kết quả nghiên cứu đã góp phần bổ sung thêm 32 loài thuộc 30 chi 19 họ vào danh lục thực vật của Vườn Quốc gia Cát Bà. Năm nhóm thực vật chiếm ưu thế trong hệ thực vật là nhóm cỏ đứng COD nhóm cây gỗ nhỏ GON cây bụi BUI cây gỗ trung bình GOT và các loài cỏ leo COL chiếm trên 15 . Nghiên cứu cũng tiến hành phân nhóm theo giá trị sử dụng trong đó 4 nhóm chiếm ưu thế với trên 200 loài cho mỗi nhóm bao gồm nhóm thực vật làm thuốc lấy gỗ củi làm cảnh và làm thực phẩm. Hệ thực vật nơi đây có giá trị bảo tồn cao với 122 loài quý hiếm trong đó có 68 loài được ghi nhận trong Sách Đỏ Việt Nam 2007 29 loài được ghi nhận trong Danh lục Đỏ IUCN Red List 2020 48 loài được ghi nhận theo Nghị định số 06 2019 NĐ CP và 42 loài được ghi nhận vào các phụ lục của công ước CITES. Đã xác định 6 kiểu rừng với các đặc điểm cấu trúc khác nhau đây là cơ sở khoa học quan trọng cho các giải pháp quản lý bền vững rừng trên núi đá vôi tại VQG Cát Bà. Từ khóa Đa dạng thực vật núi đá vôi thảm thực vật Vườn Quốc gia Cát Bà. 1. ĐẶT VẤN ĐỀ8 chưa đánh giá hết các giá trị đa dạng thực vật rừng ở khu vực nhất là hệ thực vật rừng trên núi đá vôi. Do Vườn Quốc gia VQG Cát Bà có diện tích vậy việc nghiên cứu đánh giá một cách chi tiết và ha trong đó ha đất đảo và ha mặt nước chuyên sâu về đa dạng thực vật làm cơ sở đề xuất các biển. Ðây là .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.