Định lượng dòng vật liệu có thể tái chế thu hồi trong chất thải rắn sinh hoạt tại thành phố Cần Thơ

Bài viết Định lượng dòng vật liệu có thể tái chế thu hồi trong chất thải rắn sinh hoạt tại thành phố Cần Thơ được nghiên cứu nhằm làm cơ sở cho các nghiên cứu sâu có liên quan về lượng chất thải thu hồi và tái chế ở khu vực phi chính thức, cũng như giúp hỗ trợ ra quyết định về các chính sách quản lý có liên quan đến lợi ích trực tiếp của các đối tượng có liên quan này. | KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐỊNH LƯỢNG DÒNG VẬT LIỆU CÓ THỂ TÁI CHẾ THU HỒI TRONG CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ Nguyễn Xuân Hoàng1 Nguyễn Trường Thành1 Lê Hoàng Việt1 TÓM TẮT Chất thải tái chế là một trong những thành phần quan trọng trong chất thải sinh hoạt ở khu vực đô thị và nông thôn Việt Nam nói chung và tại đồng bằng sông Cửu Long nói riêng. Các hoạt động liên quan đến thu hồi vật liệu tái chế trong chất thải sinh hoạt có thể được xem là phi chính thức nhưng lại có đóng góp rất lớn trong việc chuyển dòng chất thải cho các hoạt động tái chế bên ngoài. Lượng chất thải rắn sinh hoạt của thành phố Cần Thơ khoảng tấn năm thì có khoảng tấn năm vật liệu tái chế được từ chất thải sinh hoạt bao gồm các thành phần như nhựa cao su giấy bìa cứng kim loại lon bia lon sữa Các hoạt động phi chính thức này gồm thu hồi và bán phế liệu tại hộ gia đình tại điểm thu gom xe kéo xe ép rác và điểm xử lý cuối cùng có đóng góp không nhỏ trong quá trình hoàn nguyên vật liệu có giá trị từ dòng thải chiếm 17 88 lượng chất thải rắn sinh hoạt thu gom. Tỷ lệ thu hồi này tương ứng với khối lượng rác tái chế thu hồi hàng ngày là 104 28 tấn ngày khoảng tấn năm tính cho cả thành phố. Với tiềm năng lớn cả về khía cạnh kinh tế và khía cạnh thu hồi và hoàn nguyên vật liệu hoạt động này cần được chú trọng và quản lý tốt hơn để nâng cao hiệu quả hoạt động thu hồi vật liệu có giá trị. Điều này không chỉ góp phần bảo vệ môi trường hướng đến phát triển bền vững mà còn đóng góp lợi ích không nhỏ cho lĩnh vực kinh tế tuần hoàn. Từ khóa Thu hồi tái chế chất thải rắn sinh hoạt. 1. LỜI MỞ ĐẦU 1 như giấy và bìa cứng nhựa và cao su thủy tinh kim loại vải gạch đá chất thải nguy hại và phần khác Mỗi ngày lượng phát sinh chất thải rắn sinh Nguyen Xuan Hoang và Le Hoang Viet 2011 . hoạt CTRSH trung bình tấn trong đó khu Trong đó tỷ lệ các thành phần có thể tái chế được vực đô thị chiếm 55 khu vực nông thôn chiếm 45 . trong CTSH tại Cần Thơ chiếm khoảng 11 7 Thanh Tỷ lệ thu .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.