So sánh hiệu quả của phong bế dây thần kinh liên sườn bằng mũi duy nhất với truyền liên tục levobupivacain để giảm đau sau phẫu thuật tim kín đường ngực bên ở trẻ em

Bài viết trình bày việc so sánh hiệu quả giảm đau, phản ánh bằng việc sử dụng morphin sau mổ của hai phương pháp trên trong phẫu thuật tim kín đường ngực bên thực hiện tại Trung tâm Tim mạch - Bệnh viện Nhi Trung ương. | PHẦN NGHIÊN CỨU SO SÁNH HIỆU QUẢ CỦA PHONG BẾ DÂY THẦN KINH LIÊN SƯỜN BẰNG MŨI DUY NHẤT VỚI TRUYỀN LIÊN TỤC LEVOBUPIVACAIN ĐỂ GIẢM ĐAU SAU PHẪU THUẬT TIM KÍN ĐƯỜNG NGỰC BÊN Ở TRẺ EM Nguyễn Thị Thu Hằng1 Nguyễn Thị Út Liên1 Nguyễn Thị Ngọc Hà1 Đỗ Thanh Minh1 Vũ Thanh Hà1 Vũ Huy Thu1 Nguyễn Thị Ánh1 Vũ Thị Huệ Nguyễn Lý Thịnh Trường1 1. Bệnh viện Nhi Trung ương TÓM TẮT Đặt vấn đề Phẫu thuật tim kín đường ngực bên PTTKĐNB là một trong những phẫu thuật gây đau ở mức độ cao nhất. Để kiểm soát đau sau phẫu thuật phong bế thần kinh liên sườn PBTKLS là một lựa chọn thích hợp. PBTKLS có thể bằng mũi duy nhất hoặc truyền liên tục thuốc tê qua catheter. Mục tiêu So sánh hiệu quả giảm đau phản ánh bằng việc sử dụng morphin sau mổ của hai phương pháp trên trong PTTKĐNB thực hiện tại Trung tâm Tim mạch - Bệnh viện Nhi Trung ương. Phương pháp nghiên cứu Quan sát trên bệnh nhân BN được PTTKĐNB có PBTKLS từ 02 2022-09 2022. Nhóm 1 phong bế mũi duy nhất Nhóm 2 phong bế liên tục qua catheter. Gây tê trước khi đóng ngực nhìn trực tiếp levobupivacain 0 25 0 5ml kg bolus ở cả hai nhóm để PBTKLS II-VI nhóm 2 truyền levobupivacain 0 125 0 2ml kg giờ cách liều bolus 3 giờ lưu catheter 48 giờ. Sau mổ đánh giá đau ở tất cả BN theo thang điểm FLACC khi tổng điểm 4 cho morphin 5-20 μg kg giờ. Theo dõi và ghi nhận lượng morphin tiêu thụ trong sau mổ. Kết quả Có 38 BN đủ điều kiện được đưa vào nghiên cứu với 18 BN nhóm 1 và 20 BN nhóm 2. Ngày đầu sau phẫu thuật nhóm 1 có tới 14 18 BN cần dùng đến morphin trong khi đó nhóm 2 chỉ có 5 20 BN cần dùng đến morphin lượng morphin tiêu thụ ở các BN có FLACC gt 3 ở nhóm 1 cũng cao hơn nhóm 2 0 24 0 1 và 0 12 0 84 mg kg p 0 003 . Kết luận Phương pháp PBTKLS liên tục giúp BN sau mổ giảm tiêu thụ morphin nhiều hơn so với PBTKLS mũi duy nhất. Từ khóa Phẫu thuật ngực bên mổ tim ở trẻ em đau sau mổ phong bế thần kinh liên sườn mũi duy nhất hoặc liên tục. ABSTRACT COMPARISON OF THE EFFICACY OF SINGLE SHOT AND CONTINUOUS INTERCOSTAL NERVE BLOCK WITH .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
129    89    2    01-12-2023
5    56    2    01-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.