Ảnh hưởng của các mức methionine trong khẩu phần đến sinh trưởng của gà Lương Phượng

Bài viết Ảnh hưởng của các mức methionine trong khẩu phần đến sinh trưởng của gà Lương Phượng được thực hiện nhằm đánh giá ảnh hưởng của các mức methionine khác nhau trong khẩu phần đến sinh trưởng ở gà Lương Phượng giai đoạn 0-12 tuần tuổi. | KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC MỨC METHIONINE TRONG KHẨU PHẦN ĐẾN SINH TRƯỞNG CỦA GÀ LƯƠNG PHƯỢNG Hồ Lê Quỳnh Châu1 Hồ Trung Thông1 Thân Thị Thanh Trà1 Dương Thị Hương1 Võ Thị Minh Tâm1 Lê Thị Thu Hằng1 Dư Thanh Hằng1 Phạm Tấn Tịnh2 TÓM TẮT Nghiên cứu này được thực hiện nhằm đánh giá ảnh hưởng của các mức methionine khác nhau trong khẩu phần đến sinh trưởng ở gà Lương Phượng giai đoạn 0-12 tuần tuổi. Tổng cộng 240 gà Lương Phượng 1 ngày tuổi được bố trí ngẫu nhiên vào 12 ô chuồng. Thí nghiệm được tiến hành với 3 nghiệm thức mỗi nghiệm thức được thực hiện với 4 lần lặp lại. Ba khẩu phần có hàm lượng methionine khác nhau thấp trung bình cao so với khuyến cáo của Evonik 2010 cho gà lông màu được sử dụng. Kết quả cho thấy việc sử dụng khẩu phần có mức methionine bằng hoặc cao hơn 0 08 so với khuyến cáo của Evonik 2010 đã làm tăng khối lượng sống và hiệu quả chuyển hóa thức ăn ở gà Lương Phượng so với khi sử dụng khẩu phần có mức methionine thấp. Tuy nhiên việc gia tăng 0 08 methionine trong khẩu phần không làm tăng thêm khả năng sinh trưởng và hiệu quả chuyển hóa thức ăn của gà Lương Phượng so với mức khuyến cáo. Từ khóa Methionine Lương Phượng sinh trưởng. 1. ĐẶT VẤN ĐỀ 1 methionine khác nhau đến tốc độ sinh trưởng ở gà Lương Phượng từ đó làm cơ sở cho việc xây dựng Methionine là axit amin giới hạn thứ nhất đối với khẩu phần phù hợp cho nhóm gà này ở Việt Nam. gia cầm. Cho đến nay đã có nhiều kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng methionine điều hòa sức sinh trưởng 2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU và khối lượng cơ ức ở gà thịt Ahmed và Abbas 2011 . Động vật và thức ăn thí nghiệm Bouyeh và Gevorgyan 2011 . Khi tăng nồng độ Thí nghiệm được thiết kế theo kiểu thí nghiệm 1 methionine trong khẩu phần nuôi gà từ 0 38 lên nhân tố trên gà Lương Phượng giai đoạn 0-12 tuần 0 43 đã làm tăng khối lượng gà trong giai đoạn 3 - 6 tuổi tại trang trại Halifarm xã Hương Long huyện tuần tuổi Hickling et al. 1990 . Tương tự kết quả Hương Trà tỉnh Thừa Thiên - Huế. Tổng cộng 240 .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
10    90    1    22-05-2024
169    72    2    22-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.