Sức khỏe tâm lý trẻ em: Phần 1

Tài liệu "Sức khỏe tâm lý trẻ em" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Tư vấn tâm lý trẻ; Tại sao việc giáo dục trẻ lại quan trong nhất; Thế nào là cha mẹ tốt và con ngoan; Ba quan niệm mới của giáo dục gia đình; Những trẻ nào cần tư vấn tâm lý; Các loài hành vi của trẻ; . Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết. | e se Fu ye il A i phuong cK khoai nguyen khac 3 oi Nele . BANU. WU il gale INTERNATIONAL CENTER MAY 2008 BOI DUGNG TAM LY KHOE MANH CHO TRE _NHA XUATcenBAN PHU NU amp CONG TY VAN HOA PHUONG NAM PHOIL HOP THUC HIEN PHUONG CHI NGUYEN KHAC KHOAI Tong hop - Bién soan BOI DUONG TAM LY KHOE MANH CHO TRE NHA XUAT BAN PHU NU VIETNAMES B6354 Béi dittong tam ly khde manh cho tré Ha NGL NXB Phy. nt TP. HCM Céng ty Van hoa Phuong Nam 2006 3 1223 07783 2963 LOL NO DAU Ngay cang c6 nhiéu nguoi nhan thite duoc tam quan trong cua slic khée tam thdn. Boi vi nguoi cé tam ly bat 6n rat buén khé va phién nao thuong khéng yén tam hoc tap va lam viéc quan hé voi nhting nguoi khac khéng tot tham chi thuong xuyén gay xung dét. Ho cing hay roi vao hoan canh gia dinh bat hoa trac tré trong tinh yéu. Ngodi ra 6 nguoi tam ly bdt 6n con phat sinh cae hanh vi khéng lanh manh khae nhu nghién thuéc nghién ruou ding ma tuy tu sdt danh giét nhau bién thdi va réi loan tinh duc gdy 6 nhiém va pha hoai moi truéng séng cua loai ngudi. Do do khdi niém suc khée hién dai khéng chi la than thé khéng c6 bénh tat ma la su hodn hdo cua than thé tam ly va thich nghi xa hoi. Suc khée chinh thé la khong tach roi suc khée tam ly cua con nguoi. Tam ly c6 khée manh moi cé thé cé6 hanh vi lanh manh c6 cuéc séng hanh phuc tot dep. Xa hoi hién dai la mét chinh thé hanh vi cuia cdc thanh vién trong xa héi dnh huéng lan nhau. Néu moi ngudi déu coi trong stic khée tam ly kién tri béi duéng ren luyén hanh vi cua stic khée thi khong nhing gitip nang cao muc dé sic khée chinh thé ctia ca nhdn khai thade duoc tiém ndng cia con ngudi tao duoc chat luong cuéc s6ng cao hon ma con giuip tao ra moi truong xd héi vdn minh hoa hop hon. Xét tu y nghia nay viéc cung cap dich vu tu van stic khée tim ly trén thuc té cting la mét b6 phan quan trong cua xdy dung vdn minh tinh than. Thuc tién tri liéu tam ly va tu vdn tam ly cho chiing ta thdy su hinh thanh bat 6n tam ly va bénh tam ly khong phdi mét som mot chiéu bat 6n tam

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    546    2    30-11-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.