Nét đẹp văn hóa các dân tộc Việt Nam - Phong tục thờ cúng tổ tiên: Phần 1

Nét đẹp văn hóa các dân tộc Việt Nam - Phong tục thờ cúng tổ tiên: Phần 1 giới thiệu Thờ cúng tổ tiên - Bản sắc văn hóa Việt Nam cần bảo tồn và phát huy; Phong tục thờ cúng tổ tiên của các dân tộc Việt Nam; Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người Tày, Nùng; Nghi lễ thờ cúng tổ tiên của người Khmer Nam Bộ; .Mời các bạn cùng tham khảo! | HOI DONG CHI 01 0 XUAT BAN sAcH xi PHUONG TH TRAN PHONG TUC THO CUNG TO TIEN NET DEP VAN HOA CAC DAN TDC VIET NAM PHONG TôC THê CóNG Tæ TI N NÐT ÑP V N HãA C C D N TéC VIÖT NAM Héi ång chØ o xuÊt b n Chñ tÞch Héi ång . NguyÔn ThÕ kû Phã Chñ tÞch Héi ång TS. HOµNG PHONG Hµ Thµnh viªn trÇn quèc d n TS. NguyÔn øC TµI TS. NGUYÔN AN TI M NguyÔn Vò Thanh H o M a lÒnh triÖu thÞ ph ng Biªn so n Phong tôc thê cóng tæ tiªn nÐt Ñp v n hãa c c d n téc viÖt nam nhµ xuÊt b n nhµ xuÊt b n chÝnh trÞ quèc gia - sù thËt v n hãa d n téc hµ néi - 2015 Lêi Nhµ xuÊt b n Mục tiêu xuyên suốt ba văn kiện quan trọng về văn hóa của Đảng Cộng sản Việt Nam Đề cương về văn hóa Việt Nam năm 1943 Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa VIII và Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương khóa XI luôn luôn được khẳng định đó là Văn hóa là nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội là sức mạnh nội sinh quan trọng là mục tiêu động lực phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc thống nhất trong đa dạng của cộng đồng các dân tộc Việt Nam với các đặc trưng dân tộc nhân văn dân chủ và khoa học là sự nghiệp của toàn dân vì mục tiêu Dân giàu nước mạnh dân chủ công bằng văn minh. Vì vậy giữ gìn bảo tồn và phát huy giá trị truyền thống đặc sắc của cộng đồng trong đó có mỹ tục thờ cúng tổ tiên là một trong những phương cách kết nối tâm hồn tình cảm của con người giữa quá khứ và hiện tại hướng tới tương lai. Góp phần nhỏ vào việc gìn giữ nét hay nét đẹp của phong tục truyền thống Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật phối hợp với Nhà xuất bản Văn hóa dân tộc xuất bản 5 cuốn sách Phong tục thờ cúng tổ tiên - Nét đẹp văn hóa các dân tộc Việt Nam do hai tác giả Mã A Lềnh và Triệu Thị Phương biên soạn. Cuốn sách giới thiệu phong tục nghi lễ thờ cúng tổ tiên của một số dân tộc trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Đây là những giá trị văn hóa truyền thống quý báu do cha ông để lại mà mỗi người dân đều có

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    547    1    01-12-2023
13    63    1    01-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.