Ebook Truyền thống cách mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Tân Tiến (1960-2018)

Nội dung cuốn sách "Truyền thống cách mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Tân Tiến (1960-2018)" ghi lại những thành quả mà Đảng bộ và nhân dân xã Tân Tiến đã đạt được kể từ khi nước ta giành được chính quyền (tháng 8/1945), đặc biệt là từ năm 1960 - thời điểm Chi bộ Đảng xã Tân Tiến được thành lập đến năm 2018. | ĐẢNG BỘ HUYỆN HOÀNG SU PHÌ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ XÃ TÂN TIẾN TRUYỀN THỐNG CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN XÃ TÂN TIẾN 1960 - 2018 Xuất bản năm 2020 1 MỤC LỤC Lời giới thiệu Chƣơng I KHÁI QUÁT ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN - XÃ HỘI VÀ TRUYỀN THỐNG CÁCH MẠNG CỦA NHÂN DÂN CÁC DÂN TỘC XÃ TÂN TIẾN 1. Khái quát về điều kiện tự nhiên kinh tế - xã hội và con người 2. Đời sống nhân dân các dân tộc xã Tân Tiến trước năm 1960 dưới sự lãnh đạo của Đảng Chƣơng II CHI BỘ XÃ TÂN TIẾN ĐƢỢC THÀNH LẬP LÃNH ĐẠO NHÂN DÂN ĐẨY MẠNH SẢN XUẤT TÍCH CỰC GÓP PHẦN CHI VIỆN CHO TIỀN TUYẾN ĐÁNH MỸ GIẢI PHÓNG MIỀN NAM THỐNG NHẤT ĐẤT NƢỚC 1960 - 1975 1. Chi bộ xã Tân Tiến được thành lập trực tiếp lãnh đạo nhân dân các dân tộc trong xã thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất góp phần chống chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ nhất của đế quốc Mỹ 1960 - 1969 2. Chi bộ xã Tân Tiến lãnh đạo nhân dân tích cực sản xuất phát triển kinh tế góp phần chi viện sức người sức của chống chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ hai và tiền tuyến miền Nam đánh Mỹ thống nhất đất nước 1969 1975 Chƣơng III ĐẢNG BỘ XÃ TÂN TIẾN LÃNH ĐẠO NHÂN DÂN TRONG XÃ ĐẨY MẠNH SẢN XUẤT PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI GÓP PHẦN XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC 1975 - 1985 1. Chi bộ xã Tân Tiến lãnh đạo nhân dân trong xã thực hiện sản xuất nông - lâm nghiệp theo hướng sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa 1975 - 1980 2. Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ nhân dân các dân tộc xã Tân Tiến đẩy mạnh sản xuất phát triển kinh tế - xã hội góp phần xây dựng và bảo vệ biên cương của Tổ quốc 1981 - 1985 Chƣơng IV ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN XÃ TÂN TIẾN TRONG THỜI KỲ THỰC HIỆN ĐƢỜNG LỐI ĐỔI MỚI CỦA ĐẢNG 1986 - 2018 1. Đảng bộ xã Tân Tiến lãnh đạo nhân dân trong xã phát triển kinh tế - xã hội trong những năm đầu thực hiện đường lối đổi mới của Đảng 1986 2000 2. Đảng bộ và nhân dân các dân tộc xã Tân Tiến tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới thực hiện mục tiêu công nghiệp hóa hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn xóa đói giảm nghèo trên địa bàn xã 2000 - 2018 KẾT LUẬN PHỤ LỤC 2 Lời giới thiệu

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.