Giáo trình Nghiên cứu kinh doanh (In lần thứ 2): Phần 2

Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình "Nghiên cứu kinh doanh" trình bày các nội dung: Phân tích dữ liệu, báo cáo kết quả nghiên cứu. Cuốn sách trang bị những kiến thức phương pháp luận và cách thức thực hiện các phương pháp cụ thể, nghiên cứu kinh doanh giúp cho các nhà quản trị có thể thu thập, xử lý dữ liệu cân thiêt và tạo ra những thông tin hữu ích cho việc ra quyết định kinh doanh. | Chương 7 PHÂN TÍCH DỮLIỆU Sau khi đọc xong Chương 7 sinh viên cần N hận biết được những sai sót cơ bản tiềm ẩn trong dữ liệu đã thu thập và phương pháp xử lý các sai sót đó Xây dựng được bảng m ã và thự c hiện được m ã hóa dữ liệu Xây dựng được một số cơ sở cho phân tích định lượng và thực hiện được một số phân tích định lượng cơ bản Biết được m ột số phần mềm xử lý dữ liệu phổ biến. . HIỆU C H ỈN H D ữ LIỆU Dữ liệu sau khi đã thu thập được m à chưa qua xử lý được gọi là dữ liệu thô hay gọi một cách đơn giàn là dữ liệu. X ét theo quá trình nghiên cứu kinh doanh dữ liệu được sử dụng để tiến hành các phân tích nhằm tìm ra Dâu trả lời cho các câu hỏi nghiên cứu đã đề ra. Tuy nhiên để quá trình phân tích đó có ý nghĩa nhà nghiên cứu cần phải chắc chắn ràng dữ liệu phản ánh iúng thực tế và sẽ sử dụng các phân tích phù hợp. Đ iều này là cần thiết vì ỉrong một số trường hợp dữ liệu thu thập được là không chính xác hoặc bị h iếu do lỗi trong quá trình thu thập và cần phải được hiệu chỉnh. . Mục đích của hiệu chỉnh dữ liệu Trong quá trình thu thập dữ liệu có thể phát sinh lỗi khiến cho dữ liệu chông đầy đù hoặc không phàn ánh chính xác thực tế và do đó ảnh hưởng ỉến kết quả của quá trình phân tích. Lỗi đó có thể là từ phía người thu thập iữ liệu hoặc từ phía đối tượng điều tra hoặc từ cả hai. Lỗi từ phía người rực tiếp thu thập dữ liệu phát sinh khi người thu thập dữ liệu không thực liên trọn vẹn toàn bộ quy trình thu thập dữ liệu đã được xác định theo hệ hống câu hỏi cùa bảng hỏi quy trình phòng vấn hoặc không thể phát hiện ra ìhững khía cạnh quan trọng cần khai thác tiếp trong quá trình phòng vấn. 157 M ột số sai sót phổ biến của người thu thập dữ liệu theo bảng hòi hoặc phỏng vấn theo quy trình là - Bò sót câu hỏi - K hông ghi lại câu trả lời cho câu hỏi đã được hòi - Phân nhóm không đúng câu trả lời cho m ột câu hỏi - Chi ghi lại m ột phần của toàn bộ câu trả lời - V iết ẩu không đọc được. Lỗi cũng có thể từ phía đối tượng điều tra khi có tình trạng không thống

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.