The situation of the development of coherent speech of 5-6 year old children at preschools in Thai Nguyen province

The study used the document research method to synthesize articles and scientific works related to the research problem, and at the same time using qualitative research methods and quantitative research methods to collect, process and evaluate the results of the development of coherent speech of 132 preschool children 5-6 years old at preschools in Thai Nguyen province. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
3    41    2    05-12-2023
64    59    2    05-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.