Một tiếp cận tránh vật cản cho robot AMR trong tự động hóa nhà kho

Bài viết này tiếp cận phương pháp tránh vật cản cho robot tự hành AMR ứng dụng trong tự động hóa nhà kho (warehous automation) được đề xuất dựa trên tính toán xác suất va chạm có thể xảy ra giữa robot và các đối tượng khi robot di chuyển trong quỹ đạo cho trước cũng như quỹ đạo điều chỉnh theo thời gian thực. | TNU Journal of Science and Technology 228 02 62 - 69 A METHOD OF OBSTACLE AVOIDANCE FOR AMR ROBOT IN WAREHOUSE AUTOMATION Nong Minh Ngoc1 Do Nang Toan2 Vu Vinh Quang3 Ngo Ngoc Vu4 1 Thai Nguyen University 2Institute of Information Technology - Vietnam Academy of Science and Technology 3 TNU - University of Information and Communication Technology 4TNU - University of Technology ARTICLE INFO ABSTRACT Received 05 12 2022 Currently automation models are born to solve all the unnecessary risks of traditional models and in the supply chain warehouse Revised 26 12 2022 automation has brought great efficiency in warehouse management. Published 26 12 2022 This paper approaches the obstacle avoidance method for AMR robot in warehouse automation proposed based on the calculation of the KEYWORDS probability of collision that may occur between the robot and the objects when a robot is on its trajectory and the adjusted trajectory Warehouse automation during the movement processing. The calculation of the collision were Avoidance obstacle provided to support the robot to choose a safe area to move through and over obstacles. An obstacle avoidance algorithm based on complement Collision probability of probability is proposed. The results of the probability calculation and Collision prediction the robot path finding algorithm are tested and simulated. AMR robot MỘT TIẾP CẬN TRÁNH VẬT CẢN CHO ROBOT AMR TRONG TỰ ĐỘNG HÓA NHÀ KHO Nông Minh Ngọc1 Đỗ Năng Toàn2 Vũ Vinh Quang3 Ngô Ngọc Vũ4 1 Đại học Thái Nguyên 2Viện Công nghệ thông tin - Viện Hàn lâm KH và CN Việt Nam 3 Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông - ĐH Thái Nguyên 4 Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - ĐH Thái Nguyên THÔNG TIN BÀI BÁO TÓM TẮT Ngày nhận bài 05 12 2022 Hiện nay các mô hình tự động được ra đời để khắc phục tất cả những rủi ro không đáng có của những mô hình truyền thống và trong chuỗi Ngày hoàn thiện 26 12 2022 cung ứng tự động hóa kho hàng ra đời đã đem lại hiệu quả rất lớn trong Ngày đăng 26 12

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
342    39    2    30-11-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.