Phân bố của vi nhựa trong nước mặt và trầm tích ở cửa sông Thuận An, Thừa Thiên Huế

Bài viết Phân bố của vi nhựa trong nước mặt và trầm tích ở cửa sông Thuận An, Thừa Thiên Huế được nghiên cứu nhằm xác định mật độ của vi nhựa phân bố trong nước mặt và trong trầm tích đáy của khu vực cửa sông. Đồng thời, các đặc điểm về màu sắc, hình dạng và kích thước của vi nhựa cũng được khảo sát. | ISSN 1859-1531 - TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG VOL. 21 NO. 3 2023 97 PHÂN BỐ CỦA VI NHỰA TRONG NƯỚC MẶT VÀ TRẦM TÍCH Ở CỬA SÔNG THUẬN AN THỪA THIÊN HUẾ DISTRIBUTION OF MICROPLASTICS IN THE SURFACE WATER AND SEDIMENT OF THUAN AN ESTUARY THUA THIEN HUE PROVINCE Nguyễn Hoài Như Ý Trương Thị Ngân Hà Phan Thị Thảo Linh Võ Văn Minh Lê Thị Mai Trịnh Đăng Mậu Trần Nguyễn Quỳnh Anh Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng1 Tác giả liên hệ tnqanh@ Nhận bài 21 9 2022 Chấp nhận đăng 13 3 2023 Tóm tắt - Cửa sông được đánh giá là khu vực nóng về ô nhiễm Abstract - Estuarine areas were identified to be the hotspots of vi nhựa. Tuy nhiên dữ liệu về vi nhựa tại cửa sông của khu vực microplastic contamination. However data on microplastics in the Đông Nam Á vẫn rất hạn chế. Nghiên cứu này đánh giá sự phân estuaries of the Southeast Asian region have not been well bố và các đặc điểm của vi nhựa trong trầm tích và nước mặt của understood yet. In this study the abundance and characteristics of cửa sông Thuận An tỉnh Thừa Thiên Huế. Mật độ vi nhựa dao microplastics in the sediment and surface water of Thuan An động từ 35 vi nhựa m3 đến 175 vi nhựa m3 trong nước mặt và estuary Thua Thien Hue province were investigated. The number of khoảng 300 vi nhựa kg đến 2800 vi nhựa kg trong trầm tích. Vi microplastics in the surface water and sediment varied from nhựa có kích thước trong khoảng 300-3000 μm chiếm ưu thế ở 35 items m3 to 175 items m3 and from 300 items kg to 2800 items kg cửa sông Thuận An. Vi nhựa có sự đa dạng về màu sắc và vi nhựa respectively. Microplastics with sizes from 300 to 3000 μm were dạng sợi được ghi nhận nhiều nhất. Cửa sông Thuận An là khu predominant. Microplastics were diverse in colors and fibers were the vực có độ đa dạng sinh học cao sự phân bố của vi nhựa trong khu most abundant form. Thuan An Estuary is an important area with vực này có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ sinh thái vùng cửa high biodiversity the presence of .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.