Nghiên cứu thiết lập mô hình mô phỏng thí nghiệm nén vật liệu ở tốc độ cao sử dụng phương pháp áp lực súng bắn Hopkinson

Phương pháp thí nghiệm dựa trên nguyên lý áp lực súng bắn Hopkinson được sử dụng phổ biến trên thế giới để nghiên cứu ứng xử cơ học của vật liệu ở tốc độ biến dạng rất cao. Trong nghiên cứu này, mô hình thí nghiệm nén hợp kim nhôm ở tốc độ rất cao dựa trên nguyên lý áp lực súng bắn Hopkinson được mô hình hóa và mô phỏng bằng phương pháp phần tử hữu hạn. | ISSN 1859-1531 - TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG VOL. 21 NO. 3 2023 33 NGHIÊN CỨU THIẾT LẬP MÔ HÌNH MÔ PHỎNG THÍ NGHIỆM NÉN VẬT LIỆU Ở TỐC ĐỘ CAO SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP ÁP LỰC SÚNG BẮN HOPKINSON A STUDY ON MODELLING AND SIMULATION OF IMPACT COMPRESSIVE TEST AT HIGH STRAIN RATE BASED ON SPLIT HOPKINSON PRESSURE BAR METHOD Phạm Thị Hằng Nghiêm Văn Vinh Lê Quang Khải Trường Đại học Thủy Lợi1 Tác giả liên hệ pthang@ Nhận bài 06 01 2023 Chấp nhận đăng 13 3 2023 Tóm tắt - Phương pháp thí nghiệm dựa trên nguyên lý áp lực súng Abstract - The impact test based on split Hopkinson pressure bar bắn Hopkinson được sử dụng phổ biến trên thế giới để nghiên cứu technique is widely applied over the world to investigate the ứng xử cơ học của vật liệu ở tốc độ biến dạng rất cao. Để phát triển mechanical properties of materials at relatively high strain rate. mô hình thí nghiệm này ở Việt Nam rất cần có những nghiên cứu In order to develop the model of this testing method in Vietnam thiết kế hệ thống thí nghiệm và được kiểm nghiệm bằng các kết quả an investigation on finite element analysis is necessary to mô phỏng để có phương án thiết kế tối ưu. Trong nghiên cứu này mô optimize the arrangement of testing apparatus. In this study the hình thí nghiệm nén hợp kim nhôm ở tốc độ rất cao dựa trên nguyên impact compressive test based on split Hopkinson pressure bar lý áp lực súng bắn Hopkinson được mô hình hóa và mô phỏng bằng method is modelled and simulated by finite element method. The phương pháp phần tử hữu hạn. Ảnh hưởng của kích thước mẫu thử effect of dimensions of specimen on the stress wave signals is được xem xét qua các kết quả biểu đồ sóng thu được từ mô phỏng. examined. The obtained results show that better results of stress Các kết quả cho thấy tín hiệu sóng tốt hơn đạt được cân bằng giữa wave can be seen in the case that the diameter of the specimen is sóng tới với sóng truyền và sóng phản hồi khi đường kính mẫu thử about half of the length of the .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.