Những dấu ấn trên chặng đường đổi mới và phát triển Kho bạc Nhà nước Việt Nam: Phần 2

Nội dung cuốn sách: “Kho bạc Nhà nước Việt Nam - Những dấu ấn trên chặng đường đổi mới và phát triển" gồm có 3 phần chính như sau :Các quy định pháp lý về chức năng nhiệm vụ và tổ chức bộ máy hệ thống kho bạc nhà nước các thời kỳ; những dấu ấn trên chặng đường đổi mới và phát triển; giới thiệu về kho bạc nhà nước Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 dưới đây! | PHẦN THỨ HAI GIỚI THIỆU VỀ KHO BẠC NHÀ NƯỚC VIỆT NAM 88 PHẦN THỨ HAI BAN LÃNH ĐẠO KHO BẠC NHÀ NƯỚC QUA CÁC THỜI KỲ Ông Nguyễn Sinh Hùng Bà Lê Thị Băng Tâm Cục trưởng Phó Cục trưởng 4 1990 - 9 1992 4 1990 - 9 1992 Cục trưởng - Tổng Giám đốc 10 1992 - 12 1995 Ông Nguyễn Văn Quát Ông Vũ Văn Ninh Tổng Giám đốc Thứ trưởng Bộ Tài chính 01 1996 02 2001 kiêm Tổng Giám đốc 02 2001 03 2001 KHO BẠC NHÀ NƯỚC VIỆT NAM GIỚI THIỆU VỀ KHO BẠC NHÀ NƯỚC VIỆT NAM 89 Ông Đặng Văn Thanh Ông Phạm Sỹ Danh Phó Cục trưởng Phó Tổng Giám đốc 4 1990 - 10 1994 3 2002 - 11 2002 Tổng Giám đốc Tổng Giám đốc 3 2001 - 11 2002 12 2002 - 6 2008 Bà Nguyễn Thị Nhơn Ông Nguyễn Hồng Hà Tổng Giám đốc Tổng Giám đốc 7 2008 - 5 2012 Từ 6 2012 NHỮNG DẤU ẤN TRÊN CHẶNG ĐƯỜNG ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN 90 PHẦN THỨ HAI Ông Hà Đức Trụ Ông Trần Xuân Hà Ông Nguyễn Đình Sơn Phó Cục trưởng Phó Cục trưởng Phó Cục trưởng 04 1990-04 1995 02 1993-04 1995 11 1994-04 1995 Phó Tổng Giám đốc Phó Tổng Giám đốc Phó Tổng Giám đốc 04 1995-10 2002 04 1995-09 1998 04 1995-12 2007 Ông Trần Xuân Trí Ông Nguyễn Đình Khổn Ông Nguyễn Văn Trong Phó Tổng Giám đốc Phó Tổng giám đốc Phó Tổng Giám đốc 11 1998-04 2008 01 1999 03 2006 01 2000 10 2004 Ông Nguyễn Thế Lân Ông Trần Sỹ Thanh Phó Tổng Giám đốc Phó Tổng Giám đốc 10 2000-03 2006 12 2005 08 2008 KHO BẠC NHÀ NƯỚC VIỆT NAM GIỚI THIỆU VỀ KHO BẠC NHÀ NƯỚC VIỆT NAM 91 Bà Trần Minh Hằng Ông Tạ Anh Tuấn Ông Trần Quốc Vinh Phó Tổng Giám đốc Phó Tổng Giám đốc Phó Tổng Giám đốc 12 2005-05 2014 11 2007-06 2014 Từ 11 2007 Ông Nguyễn Đại Trí Ông Nguyễn Quang Vinh Bà Trần Kim Vân Phó Tổng Giám đốc Phó Tổng Giám đốc Phó Tổng Giám đốc 05 2009-12 2014 Từ 12 2012 Từ 09 2013 Ông Nguyễn Việt Hồng Bà Đặng Thị Thủy Phó Tổng Giám đốc Phó Tổng Giám đốc Từ 07 2014 Từ 01 2015 NHỮNG DẤU ẤN TRÊN CHẶNG ĐƯỜNG ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN 92 PHẦN THỨ HAI KHO BẠC NHÀ NƯỚC VIỆT NAM GIỚI THIỆU VỀ KHO BẠC NHÀ NƯỚC VIỆT NAM 93 BAN LÃNH ĐẠO KHO BẠC NHÀ NƯỚC HIỆN NAY Ông Nguyễn Hồng Hà Ông Trần Quốc Vinh Ông Nguyễn Quang Vinh Tổng .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
7    67    2    29-11-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.