Các nhà đầu tư tài chính nước ngoài tại Việt Nam cần biết: Phần 2

Tiếp nội dung phần 1, Các nhà đầu tư tài chính nước ngoài tại Việt Nam cần biết phần 2 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Hướng dẫn nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của tổ chức tín dụng Việt Nam; Quy chế góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo! | Phần III HƯỚNG DẪN NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI MUA CỔ PHẦN CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG VIỆT NAM 289 290 CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 01 2014 NĐ-CP Hà Nội ngày 03 tháng 01 năm 2014 NGHỊ ĐỊNH VỀ VIỆC NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI MUA CỔ PHẦN CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG VIỆT NAM Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001 Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2010 Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng ngày 16 tháng 6 năm 2010 Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005 Căn cứ Luật chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010 Theo đề nghị của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chính phủ ban hành Nghị định về việc nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của tổ chức tín dụng Việt Nam Chương 1 QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Nghị định này quy định điều kiện thủ tục mua cổ phần tổng mức sở hữu cổ phần tối đa của các nhà đầu tư nước ngoài tỷ lệ sở hữu cổ phần tối đa của một nhà đầu tư nước ngoài tại một tổ chức tín dụng Việt Nam điều kiện đối với tổ chức tín dụng Việt Nam bán cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài. Điều 2. Đối tượng áp dụng 1. Tổ chức tín dụng cổ phần và tổ chức tín dụng chuyển đổi hình thức pháp lý thành tổ chức tín dụng cổ phần gọi tắt là tổ chức tín dụng Việt Nam . 2. Nhà đầu tư nước ngoài. 3. Tổ chức cá nhân khác liên quan đến việc nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của tổ chức tín dụng Việt Nam. Điều 3. Giải thích từ ngữ Trong Nghị định này các thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau 1. Tổ chức tín dụng cổ phần là tổ chức tín dụng được thành lập tổ chức dưới hình thức công ty cổ phần bao gồm Ngân hàng thương mại cổ phần công ty tài chính cổ phần công ty cho thuê tài chính cổ phần. 2. Tổ chức tín dụng chuyển đổi hình thức pháp lý thành tổ chức tín dụng cổ phần là tổ chức tín dụng đang thực hiện chuyển đổi hình thức pháp lý từ tổ chức tín dụng hoạt động dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn thành tổ chức tín dụng hoạt động

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
135    168    4    01-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.