Ebook Knowledge management in theory and practice: Part 1

Ebook Knowledge management in theory and practice: Part 1 presents the following content: Chapter 1 introduction to knowledge management in theory and practice; chapter 2: the knowledge management cycle; chapter 3: knowledge management models; chapter 4: knowledge capture and codification; chapter 5: knowledge sharing and communities of practice; chapter 6: knowledge application. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
167    36    1    07-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.