Văn bản pháp luật về tài chính thực hiện chính sách ưu đãi người có công: Phần 2

Tiếp nội dung phần 1, Văn bản pháp luật về tài chính thực hiện chính sách ưu đãi người có công: Phần 2 trình bày các nội dung về Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đối với người có công với cách mạng; Hướng dẫn cụ thể của các Bộ, ngành liên quan đến chính sách đối với người có công với cách mạng. Mời các bạn cùng tham khảo! | PHẦN III QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG 195 196 I. CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ NHÀ Ở ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 118-TTg Hà Nội ngày 27 tháng 2 năm 1996 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC HỖ TRỢ NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG CẢI THIỆN NHÀ Ở THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992 Căn cứ Pháp lệnh ưu đãi người hoạt động Cách mạng liệt sĩ và gia đình liệt sĩ thương binh bệnh binh người hoạt động kháng chiến người có công giúp đỡ Cách mạng ngày 29 tháng 8 năm 1994 và Nghị định số 28 CP ngày 29 tháng 4 năm 1995 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh này Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Bộ trưởng Bộ Tài chính Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chính QUYẾT ĐỊNH Điều 1. 1. Người có công với Cách mạng quy định tại Điều 1 của quot Pháp lệnh ưu đãi người hoạt động Cách mạng liệt sĩ và gia đình liệt sĩ thương binh bệnh binh người hoạt động kháng chiến người có công giúp đỡ Cách mạng quot bao gồm - Người hoạt động Cách mạng trước Cách mạng tháng 8 năm 1945 197 - Gia đình liệt sĩ - Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Anh hùng Lao động - Thương binh bệnh binh người hưởng chính sách như thương binh - Người hoạt động Cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày - Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế - Người có công giúp đỡ Cách mạng. Người có công với Cách mạng có khó khăn về nhà ở được hỗ trợ để cải thiện nhà ở. 2. Việc hỗ trợ người có công với Cách mạng cải thiện nhà ở phái bảo đảm các nguyên tắc sau - Phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội của đất nước - Căn cứ vào công lao và hoàn cảnh cụ thể của từng người điều kiện và khả năng của địa phương - Không hỗ trợ đồng loạt hoặc bình quân cho tất cả các đối tượng. 3. Hỗ trợ người có công với Cách mạng cải thiện nhà ở là trách

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.