Đề cương ôn tập học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 11 năm 2022-2023 - Trường THPT Phúc Thọ

"Đề cương ôn tập học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 11 năm 2022-2023 - Trường THPT Phúc Thọ" là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho giáo viên và học sinh trong quá trình giảng dạy và học tập môn Tiếng Anh lớp 11. Để nắm chi tiết nội dung các câu hỏi mời các bạn cùng tham khảo đề cương được chia sẻ sau đây. | ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KỲ 2 I. THEORY - Pronunciation vocabulary- Unit 6 7 8 9 10 - Language function- speaking Unit 6 7 8 9 10 - Grammar- Unit 6 7 8 9 10 A. Perfect gerunds perfect participles. 1. Perfect gerund được dùng thay thế cho dạng hiện tại của danh động từ Ving khi chúng ta đề cập tới một hành động quá khứđã xảy ra trước đó. Eg The boy was accused of having stolen stealing her money. She apologized for having broken breaking my vase. Perfect gerund having Vpp dùng sau DENY ADMIT RECALL REGRET Having Vpp dùng trong 1 số cấu trúc Appologize for blame for accuse .of admire for Thank .for criticize for congratulate .on fine for Eg He denied having stolen her money. 2. Perfect Participle Having PII. Được dùng để rút gọn mệnh đề phụ chỉ nguyên nhân thời gian khi hành động ở mệnh đề phụ đã xảy ra và kết thúc trước khi hđ ở mệnh đề chính xảy ra. Having finished all my exercises I went to bed. B. Present perfect and present perfect continuous Thì Present perfect Hieän Taïi Hoaøn Thaønh ñöôïc duøng ñeå chæ keát quaû cuûa moät tình traïng ôû hieän taïi the result of the present state moät vieäc xaûy ra trong quaù khöù khoâng roõ thôøi ñieåm laäp ñi laäp laïi nhieàu laàn vaø keùo daøi ñeán hieän taïi. She has visited Ho Chi Minh city s everal times. Thì Present Perfect Continuous Hieän Taïi Hoaøn Thaønh Tieáp Dieãn ñöôïc duøng ñeå chæ söï tieáp dieãn cuûa moät haønh ñoäng thecontinuity of an action cho tôùi hieän taïi. - I have been waiting for two hours but she has not come yet. - We have been working in the garden all morning. Thì Present Perfect Continuous coøn ñöôïc duøng vôùi caùc ñoäng töø nhö lie wait sit stand study learn live rest stay - They have been learning English since 1995. - The chair has been lying in the store window for ages. C. Reduced relative clauses 1 2022 - 2023 1. N who which that to be V-ing Vpp N V-ing Vpp. Eg The man who is was standing at the door is my uncle. The man standing at the door is my uncle. The woman who is was given a

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
323    26    2    30-11-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.