Đề thi giữa học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 11 năm 2022-2023 - Trường THPT Lương Ngọc Quyến

‘Đề thi giữa học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 11 năm 2022-2023 - Trường THPT Lương Ngọc Quyến, Thái Nguyên’ là tài liệu tham khảo được sưu tầm để gửi tới các em học sinh đang trong quá trình ôn thi giữa học kì 2, giúp học sinh củng cố lại phần kiến thức đã học và nâng cao kĩ năng giải đề thi. Chúc các em học tập và ôn thi hiệu quả! | TRƯỜNG THPT LƯƠNG NGỌC QUYẾN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II NĂM HỌC 2022-2023 ĐỀ CHÍNH THỨC Môn TIẾNG ANH LỚP 11 HỆ 10 NĂM Đề kiểm tra có 04 trang Thời gian làm bài 45 phút không kể thời gian phát đề Mã đề 005 Họ và tên học sinh . . Lớp SBD .Phòng I. PHẦN TRẮC NGHIỆM THÍ SINH LÀM VÀO PHIẾU TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM Đối với mỗi câu hỏi thí sinh chọn 01 phương án trả lời đúng nhất và tô kín một ô tròn trong phiếu trả lời trắc nghiệm tương ứng với phương án trả lời đúng. Các em nhớ tô Số báo danh và Mã đề thi trên phiếu Trả lời trắc nghiệm. LISTENING You will hear the recordings twice. RECORDING 1 Listen to a recording and decide whether the statements are TRUE T or FALSE F or NOT GIVEN NG . Question 1. Global warming is the greatest problem in the world today. A. True B. False C. Not given Question 2. Countries like Canada and Africa say they will not act unless America takes more action A. True B. False C. Not given Question 3. The future of our world is at risk and governments can only argue with each other A. True B. False C. Not given Question 4. Many citizens of the world tell us that computer is the answer. A. True B. False C. Not given RECORDING 2 Listen to the conversation between John and David and circle best option A B C or D to complete the following sentences . Question used to be A. An international student C. a student at the university B. A tutor at the university D. a lecturer at the university Question his department A. Many students came from other countries B. Some students came from other countries C. the international students did not like the course international students did not study well Question 7. David thinks the most important thing for the international students is A. Not to be shy to talk to other students B. To make an appointment with local students C. To make full use of the tutor and lectures D. Not to tell anyone their problems Question 8. David advises the international students to . at the beginning of the course. A. Find

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
96    77    5    01-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.