Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh học lớp 12 năm 2022-2023 - Trường THPT số 2 Bảo Thắng

Tham khảo “Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh học lớp 12 năm 2022-2023 - Trường THPT số 2 Bảo Thắng” để giúp các em làm quen với cấu trúc đề thi, đồng thời ôn tập và củng cố kiến thức căn bản trong chương trình học. Tham gia giải đề thi để ôn tập và chuẩn bị kiến thức và kỹ năng thật tốt cho kì thi sắp diễn ra nhé! | SỞ GD VÀ ĐT LÀO CAI ĐỀ MINH HOẠ KIỂM TRA KỲ I NĂM HỌC 2022 -2023 TRƯỜNG THPT SỐ 2 BẢO THẮNG MÔN TIẾNG ANH LỚP 12 Mãđề 101 Thờigianlàm bài khôngkểthờigiangiaođề Đềthigồm 5 trang Họ tênthísinh Sốbáodanh . Mark the letter A B C or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from Question 1. A. extended B. skipped C. looked D. watched Question 2. A. suggest B. support C. summer D. survive Mark the letter A B C or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions. Question 3. A. tonight B. reason C. promise D. furnish Question 4. A. interpreter B. internal C. interior D. infinite Mark the letter A B C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions. Question 5. You couldn t give me a helping hand _ A. could you B. do you C. couldn t you D. don t you Question 6. The Alexander Graham Bell A. is invented B. is inventing C. invented D. was invented Question 7. We should make full use the Internet as it is an endless source of information. A. of B. in C. with D. from Question 8. Air pollution is getting serious in big cities in the world. A. more and more B. the more and the more C. the most and the most D. most and most Question 9. There is in my bedroom. A. an old square wooden table B. a square wooden old table C. an old wooden square table D. a wooden old square table Question 10 When we came in they the meal for us. A. prepared B. prepare D. were preparing Question 11 The house felt terribly cold the fact that the central heating had been on all day. A. because of B. in spite of C. because D. although .Question 12 he will tell us about the match. A. When he arrives B. After he arrived C. Until he was arriving D. While he had arrived Question 13 for 4 hours they decided to stop to have lunch at a cheap restaurant. A. Having been walked B. Having walked C. Walking D. .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
385    53    3    01-12-2023
89    110    1    01-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.