Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Tâm lý học: Xây dựng chương trình quản lý hành vi kém thích nghi của trẻ dành cho ông bà

Mục tiêu nghiên cứu của luận án "Xây dựng chương trình quản lý hành vi kém thích nghi của trẻ dành cho ông bà" là thiết lập cơ sở lý luận về xây dựng chương trình quản lý hành vi của trẻ dành cho ông bà và khảo sát thực trạng nhận thức, cảm xúc, kỹ năng của ông bà trong quá trình quản lý hành vi thích nghi của trẻ . Mời các bạn cùng tham khảo! | ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC TRẦN THỊ HẢI YẾN XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ HÀNH VI KÉM THÍCH NGHI CỦA TRẺ DÀNH CHO ÔNG BÀ Chuyên ngành TÂM LÝ HỌC LÂM SÀNG TRẺ EM VÀ VỊ THÀNH NIÊN Mã số TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ TÂM LÝ HỌC HÀ NỘI 2022 CÔNG TRÌNH ĐƯỢC HOÀN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI Người hướng dẫn khoa học Nguyễn Minh Đức Trần Thành Nam Phản biện 1 Phản biện 2 Luận án sẽ được bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án tiến sĩ họp tại Trường Đại học Giáo dục Đại học Quốc Gia Hà Nội năm 2022 Có thể tìm hiểu luận án tại - Thư viện Quốc gia Việt Nam. - Trung tâm Thông tin Thư viện Đại học Quốc gia Hà Nội. 1. Lý do chọn đề tài Hành vi kém thích nghi là loại hành vi không phù hợp với giá trị chung của xã hội khiến chủ thể gặp khó khăn trong việc hòa nhập với cuộc sống. Kết quả nghiên cứu ở Việt Nam cho thấy thanh thiếu niên có hành vi kém thích nghi như Lo âu trầm cảm hành vi xâm kích và hành vi lệch chuẩn 3 tăng động giảm chú ý nói dối bướng bỉnh chống đối 8 . Môi trường là yếu tố tác động trực tiếp và mạnh nhất đến hành vi của trẻ em. Do đó vấn đề cần đặt ra trong mục tiêu can thiệp hành vi kém thích nghi của trẻ là tác động đến môi trường đặc biệt là người nuôi dạy. Mặt khác hiện nay ông bà là đối tượng hỗ trợ chính cho cha mẹ trong việc chăm sóc trẻ 44 56 . Tại Việt Nam có 40 gia đình sống cùng ông bà trong đó cứ 10 gia đình thì có 3 gia đình ông bà tham gia vào quá trình nuôi dạy cháu 5 . Kết quả nghiên cứu cho thấy ông bà được tập huấn chiến lược quản lý hành vi có hiệu quả rõ rệt 36 . Đã có một số chương trình cung cấp các chiến lược quản lý hành vi của trẻ dành cho ông bà nuôi dưỡng trên thế giới. Nhưng tại Việt Nam chưa có một chương trình nào như thế. Từ những lý do trên chúng tôi nhận thấy rằng cần thiết phải nghiên cứu để xây dựng chương trình quản lý hành vi kém thích nghi của trẻ dành cho ông bà nhằm cung cấp cho các ông bà nuôi dạy cháu những chiến lược quản lý hành vi kém thích nghi .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
89    340    1    05-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.