Hình dung tương lai của quản trị: Phần 1

Tài liệu "Hình dung tương lai của quản trị" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Tại sao đổi mới quản trị lại quan trọng; Ngày tận thế của quản trị; Chương trình cho đổi mới quản trị; Đổi mới quản trị trong hành động; Xây dựng một chế độ dân chủ đổi mới; . Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết. | Tam ban d6 dan duéng cho cac nha quan tri thé ky XXI - Financial Times WMA NAAN 2065364321 TUON ory CUA 0107. iiadl 4 BELL eee UmeE Priced aide care sea iets oS ten a me ft King bron. S20 oe TUONG LAI CUA QUAN TRI EERE SOOM ORES THE FUTRE OF MANAGEMENT Original work copyright 2007 Gary Hamel Published by arrangement with Harvard Business Press TUONG LAI CUA QUAN TRI Ban quyén tiéng Viét 2010 Céng ty Sach Alpha Cuén sach dugc xuat ban theo hop déng chuyén nhuong ban quyén gitra Harvard Business Press va Cong ty Sach Alpha. Khong phan nao trong xuat ban pham nay dugc phép sao chép hay phat hanh dui bat ky hinh thirc hoac phuong tién nao ma khong cé sy cho phép trudc bang van ban cia Cong ty Sach Alpha. Bia Tran Van Phuong Bién tap vién Alpha Books Tran My Hoa amp Dao Qué Anh Lién hé vé dich vy ban quyén sach amp van héa pham Email copyright@ Lién hé hop tac vé ban thao hoac nhan cac ban dich Email publication@ TUONG LAI cis CLL QUAN TRI AMA LAA ALE AE AME BAA ADL LIDDELL ALLL ALA ALI LAA SALE IIR Gary Hamel Cung Bill Breen Hoang Anh Phuong Lan a ch NHA XUAT BAN DAI HOC KINH TE QUOC DAN aan IARERREialeieReenea o DGi tac xuat ban AmericanAjirlines aoe business ITD iness Bao tre théngtin Se tfamnct SURCAY DoanhNhan ieee ee ech ee Lo GIG THIEU Co mot diéu kha bat ngo 1a quan tri hién dai dugc xay dung xung quanh cac nguyén tac co ban nhu chuan hoa chuyén mon hoa hé théng cap bac muc tiéu d6éng nhat lap ké hoach kiém soat. va nhimg nguyén tac nay da dugc dua ra tir thap nién dau thé ky XX boi mot nhom nho nhitng nha quan tri tién phong thoi bay gid nhu Henry Fayol Lyndall Urwick Luther Gullick va Max Weber. Trong khi cac nganh khoa hoc khac tién b6 vugt bat thi khoa hoc quan tri lai khong co nhiéu thay d6i trong hon 100 nam qua Nhu vay quan tri doanh nghiép hién dai cd gi bat 6n khong Ching ta hay cung tham khao két qua cua mot cudc khao sat. Nam 2005 cong ty tu van Towers Perrin thuc hién mot cudc khao sat d6i vGi nhan vién lam viéc .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
101    51    2    05-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.