Giáo trình Mỹ học Mác - Lênin (Tái bản lần thứ ba): Phần 1

Mỹ học Mác - Lênin là một bộ phận hợp thành của triết học Mác - Lênin, dựa trên cơ sở chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử, nó nghiên cứu sự vận động của các quan hệ thẩm mỹ giữa con người và hiện thực. Phần 1 cuốn giáo trình "Mỹ học Mác - Lênin" trình bày các nội dung: Đối tượng và nhiệm vụ của mỹ học Mác - Lênin, các quan hệ thẩm mỹ của con người với hiện thực. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
10    56    1    05-12-2023
428    57    1    05-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.