Growth and development of Eleocharis ochrostachys Steud. reproduced from its tubers

In this study, the growth and development of Eleocharis ochrostachys were investigated in a control condition. Its tubers of the plant sprouted to produce stems after being cultured in plastic pots for several days. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
202    499    4    09-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.