Ảnh hưởng của sóng điện từ lên dòng âm - điện trong dây lượng tử hình trụ với hố thế vô hạn

Bài viết Ảnh hưởng của sóng điện từ lên dòng âm - điện trong dây lượng tử hình trụ với hố thế vô hạn sử dụng phương pháp phương trình động lượng tử để nghiên cứu sự ảnh hưởng của sóng điện từ lên dòng âm – điện trong dây lượng tử hình trụ với hố thế cao vô hạn thu được biểu thức giải tích cho dòng âm – điện trong trường hợp có sóng điện từ ngoài. | Tuyển tập Hội nghị Khoa học thường niên năm 2016. ISBN 978-604-82-1980-2 ẢNH HƯỞNG CỦA SÓNG ĐIỆN TỪ LÊN DÒNG ÂM - ĐIỆN TRONG DÂY LƯỢNG TỬ HÌNH TRỤ VỚI HỐ THẾ VÔ HẠN Nguyễn Văn Nghĩa Trường Đại học Thủy lợi email nghia_nvl@ 1. GIỚI THIỆU CHUNG Trong bài báo này chúng tôi sử dụng phương pháp phương trình động lượng tử Như chúng ta đã biết khi sóng âm ngoài 1- 3 cho hàm phân bố điện tử trong sự tương tác với điện tử thì có sự truyền năng - lượng tử hóa lần thứ hai để tính toán sự ảnh xung lượng cho các điện tử dẫn trong bán dẫn hưởng của sóng điện từ lên dòng âm - điện làm xuất hiện dòng gọi là dòng âm - điện tức trong dây lượng tử hình trụ với hố thế cao vô là có một dòng điện không đổi chạy dọc hạn xuất phát từ hàm Hamiltonian của hệ trong mẫu bán dẫn ngược chiều với chiều điện tử tương tác với sóng âm trong và tán xạ truyền sóng âm. Tương tác của sóng âm điện tử với sóng âm ngoài xây dựng phương ngoài với điện tử trong bán dẫn khối gây ra trình động lượng tử cho hàm phân bố điện tử dòng âm điện phi tuyến đã được nghiên từ đó tính mật độ dòng âm - điện. Kết quả lý cứu. Gần đây bài toán về tương tác sóng âm thuyết cho thấy sự phụ thuộc phi tuyến của ngoài với điện tử trong các hệ hai chiều cũng dòng âm điện vào nhiệt độ của hệ tần số đã được nhiều nhà nghiên cứu vật lý quan sóng âm bán kính của dây lượng tử và tần số tâm như là bài toán về hiệu ứng âm - điện sóng điện từ. Chúng tôi tính toán số với dây trong hố lượng tử chưa kể đến ảnh hưởng của lượng tử hình trụ AlGaAs GaAs cho sự phụ phonon trong hiệu ứng âm - điện trong siêu thuộc của dòng âm-điện vào bán kính của mạng pha tạp. Tương tác sóng âm ngoài với dây lượng tử và tần số của sóng điện từ với điện tử giam cầm trong hệ một chiều hay dây nhiệt độ khác nhau. Kết quả được so sánh với lượng tử hình trụ với thế cao vô hạn cũng đã kết quả trong dây lượng tử 1 khi không có được nghiên cứu 1 2 chỉ ra sự phụ thuộc sóng điện từ ngoài để thấy rõ sự khác biệt. của dòng âm - điện vào bán kính của dây lượng tử .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.