Ứng dụng phương pháp thí nghiệm lựa chọn (CEM) trong nghiên cứu hành vi sử dụng nước tưới

Phương pháp đánh giá giá trị tùy chọn (CVM) và phương pháp thí nghiệm lựa chọn (CEM) là hai phương pháp thường được sử dụng để tìm hiểu giá trị tài nguyên nước. Mỗi phương pháp có những ưu, nhược điểm cụ thể. Trong bài viết này, nhóm tác giả ứng dụng phương pháp CEM để tìm hiểu hành vi sử dụng nước tưới, ứng dụng tại Thái nguyên và Phú Thọ. | Tuyển tập Hội nghị Khoa học thường niên năm 2016. ISBN 978-604-82-1980-2 ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM LỰA CHỌN CEM TRONG NGHIÊN CỨU HÀNH VI SỬ DỤNG NƯỚC TƯỚI Đào Văn Khiêm1 Bùi Thị Thu Hòa1 Nguyễn Phương Mạnh1 Trần Văn Khiêm1 Trường Đại học Thủy lợi email bicon97@ 1. GIỚI THIỆU CHUNG cứu này mỗi bảng hỏi có nhiều tình huống Nước được coi tài nguyên quý giá nhưng chọn trong mỗi tình huống có nhiều lựa chọn ngày càng trở nên cạn kiệt trước sự gia tăng dịch vụ tưới khác nhau mỗi lựa chọn dịch vụ về nhu cầu sử dụng bởi tăng trưởng dân số tưới được mô tả bởi mức chi phí mức lợi ích phát triển kinh tế. Nước đã được coi như khác nhau. Người trả lời sẽ xét trong các lựa hàng hóa kinh tế kể từ khi nguyên tắc Dublin chọn của mỗi tình huống chọn và chọn lựa 1992 do cộng đồng quốc tế thông qua. Chính chọn có thuộc tính phù hợp với mình nhất. điều này đòi hỏi các nhà quy hoạch và quản Để thực hiện phương pháp này nhóm lý tài nguyên nước cũng như những người sử nghiên cứu thực hiện các bước sau dụng hiểu rõ về giá trị tài nguyên nước để có 1 Lựa chọn các thuộc tính liên quan đến những quyết định đúng đắn và hiệu quả. Tuy hàng hóa được đánh giá Nhiều nghiên cứu nhiên do đặc tính thất bại thị trường điển chỉ ra rằng các thuộc tính của nước tưới có thể được thể hiện dưới dạng tính sẵn có của hình trong ngành tài nguyên thiên nhiên đặc nước gia tăng năng suất gia tăng nuôi trồng biệt là tài nguyên nước nên việc ước lượng thủy sản . Tuy nhiên trong nghiên cứu này giá cả hợp lý của nước cần có những phương chúng tôi đã lựa chọn ba thuộc tính căn bản pháp đặc thù. nhất của nước tưới là tính sẵn có của nước Phương pháp đánh giá giá trị tùy chọn tưới nước tưới có đủ không cần trực bơm CVM và phương pháp thí nghiệm lựa chọn nước sự gia tăng trong năng suất cây trồng CEM là hai phương pháp thường được sử nhờ có lượng nước tưới được cải thiện và dụng để tìm hiểu giá trị tài nguyên nước. Mỗi mức thanh toán cho dịch vụ. phương pháp có những ưu nhược điểm cụ 2 Phân chia các mức độ

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
544    161    4    22-05-2024
94    795    1    22-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.