Đề cương ôn tập học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 6 năm 2022-2023 - Trường THCS Thanh An

"Đề cương ôn tập học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 6 năm 2022-2023 - Trường THCS Thanh An" dành cho các em học sinh lớp 6 tham khảo, để hệ thống kiến thức học tập cũng như trau dồi kinh nghiệm làm bài thi. Hi vọng sẽ giúp các bạn đạt kết quả tốt trong kì thi. | GRADE 6 MS DPHUONG THANH ANH SECONDARY SCHOOL Anh 6- ĐỀ CƢƠNG ÔN THI CK2 2022-2023 UNIT 7 1. WH-QUESTIONS Câu hỏi có từ hỏi Câu hỏi có từ hỏi bắt đầu bằng các từ when why what who which how . 2. CONJUNCTIONS Liên từ nối a. And và dùng để thêm thông tin vào câu nói b. But nhưng dùng để nêu hai thông tin trái ngược nhau c. Or hoặc dùng để giới thiệu một khả năng khác d. So do đó cho nên vì vậy dùng để chỉ kết quả phía trước so luôn có dấu phẩy ngăn cách e. Because bởi vì dùng để chỉ nguyên nhân luôn đừng trước mệnh đề phụ thuộc f. Although mặc dù dùng để nối 2 mệnh đề hoàn toàn trái ngược dùng trước mệnh đề 3. SOUND θ ð D. WRITING I. Join each pair of sentences using and so or but 1. My brother is good at playing football. He is also good at playing chess. 2. I need to study hard. I can get a good score on the test. 3. The food looks delicious. It tastes horrible. II. Write questions to the underlined words. 1. It takes her three hours to finish the composition. _ 2. I often listen to music in my free time. _ 3. They go to the beach on the summer holiday. _ 4. The homework was very difficult yesterday. 5. They are planting some roses in the garden. _. 6. The news program often finishes at eight o clock. 7. This new television is ten thousand million dong. 8. She learns about human body in biology class. _ 9. My mother cleans the house once a day. _ 10. Children in my town travel to school by school bus. _. Complete the second sentence so that it means the same as the first one using the word given. don t go to school in the snowy weather. If 2. Drinking a lot of coffee is not good for your sleep. If 3. If he doesn t work hard he will lose his job. Unless 4. Maybe Peter won t come to the party tonight. perharps 5. I couldn t phone you because I didn t have your number. so 6. My ruler is on the table. mine 7. What subject do you enjoy the most at school favorite UNIT 8 1. PAST SIMPLE Thì quá khứ đơn Công thức thì quá khứ đơn Thể Động từ tobe Động từ thƣờng Khẳng

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.