Đề cương ôn tập học kì 2 môn Hóa học lớp 9 năm 2022-2023 - Trường THCS Dương Nội

Mời các bạn học sinh và quý thầy cô cùng tham khảo “Đề cương ôn tập học kì 2 môn Hóa học lớp 9 năm 2022-2023 - Trường THCS Dương Nội” để giúp học sinh hệ thống kiến thức đã học cũng như có cơ hội đánh giá lại năng lực của mình trước kì thi sắp tới và giúp giáo viên trau dồi kinh nghiệm ra đề thi. | TRƯỜNG THCS DƯƠNG NỘI ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ 2 LỚP 9 NĂM 2022-2023 MÔN HÓA HỌC - - - - - - I. TRẮC NGHIỆM 1. Dùng cách nào sau đây để làm sạch khí CO có lẫn khí CO2 và SO2 A. Cho hỗn hợp khí đi qua dung dịch Ca OH 2 B. Cho hỗn hợp khí đi qua dung dịch axit H2SO4 C. Đốt cháy hỗn hợp D. Cả 3 phương án trên đều đúng. 2. Trong các công thức cấu tạo sau công thúc nào là công thức sai . A. CH3 CH2 B. CH2 CH2 C. CH3 O CH3 D. CH3 O H 3. Dùng thuốc thử nào sau đây để có thể nhận biết được 3 chất sau rượu etylic axit axetic và dung dịch glucozơ A . Quì tím và Na B . AgNO3 NH3 và quì tím C . Na và AgNO3 NH3 D . Cả A B và C đều đúng 4. Số công thức cấu tạo có thể ứng với công thức phân tử C4H10 là A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 5. Những dãy chất nào sau đây đều là hiđro cacbon A. FeCl2 C2H6O CH4 NaHCO3 B. NaC6H5 CH4O HNO3 C6H6 C. CH4 C2H4 C2H2 C6H6 D. CH3NO2 CH3Br NaOH 6. Trong các dãy chất sau dãy chất nào là dẫn xuất của hiđro cacbon A. CH4 C2H4O C2H2 C. C2H2 C2H4 C2H6 B. CH3Cl C2H6O C6H5NO2 D. C2H4O2 C6H6Cl6 C6H6 7. Chỉ dùng quỳ tím và kim loại Na có thể phân biệt 3 dung dịch nào sau đây A. HCl CH3COOH C2H5OH C. CH3COOH C2H5OH H2O B. CH3COOH C2H5OH C6H6 D. C2H5OH H2O NaOH 8. Có 3 lọ chứa các dd sau rượu etylic glucozơ axit axetic. Dùng thuốc thử nào sau đây để phân biệt A. Giấy quỳ tím và Na B. Na và AgNO3 NH3 C. Giấy quỳ tím và AgNO3 NH3 D. Tất cả đều đúng 9. Có 1 lọ đựng 650ml rượu êtylic độ rượu 400 Thể tích rượu êtylic nguyên chất có trong lọ A. 250ml B. 160ml C. 150ml D. 260ml 10. Đốt cháy 0 5mol hiđrocacbon X thu được 22g CO2 X là A. CH4 B. C2H4 C. C2H2 D. C6H6 11. Dẫn 0 15 mol hỗn hợp gồm CH 4 và C2H4 qua bình đựng dung dịch brom dư Khối lượng bình tăng thêm 1 4 g . Khí thoát ra bình là khí có khối lượng A. Khí C2H4 khối lượng 1 4g B. Khí CH4 khối lượng 1 6g C. Khí C2H2 và khí CH4 khối lượng 2 4g D. Khí CH4 và CO2 khối lượng 3g 12. Cho 8 1 gam kim loại M tác dụng với khí Clo dư thu được 40 05 gam muối. Kim loại M là A. Fe B. Al C. Mg D. Cu 13. Tính chất hoá học nào không

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
71    203    2    30-11-2023
13    67    2    30-11-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.