Đề cương ôn tập giữa học kì 1 môn KHTN lớp 7 năm 2022-2023 - Trường THCS Dương Nội

Để giúp các bạn học sinh củng cố lại phần kiến thức đã học, biết cấu trúc ra đề thi như thế nào. Mời các bạn cùng tham khảo "Đề cương ôn tập giữa học kì 1 môn KHTN lớp 7 năm 2022-2023 - Trường THCS Dương Nội" dưới đây để có thêm tài liệu ôn thi. Chúc các bạn thi tốt! | TRƯỜNG THCS DƯƠNG NỘI ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GIỮA KÌ I NĂM HỌC 2022-2023 MÔN KHOA HỌC TỰ NHIÊN 7 A. TRẮC NGHIỆM Câu 1 Một bản báo cáo thực hành cần có những nội dung nào sắp xếp lại theo thứ tự nội dung bản báo cáo. 1 . Kết luận. 2 . Mục đích thí nghiệm. 3 . Kết quả. 4 . Các bước tiến hành 5 . Chuẩn bị 6 . Thảo luận A. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 . B. 2 - 5 - 4 - 3 - 6 - 1 . C. 1 - 2 6 - 3 - 5 - 4 . D. 2 - 1 - 3 - 5 - 6 - 4 . Câu 2 Nguyên tử luôn trung hoà về điện nên A. số hạt proton số hạt neutron. B. số hạt electron số hạt neutron. C. số hạt electron số hạt proton. D. số hạt proton số hạt electron số hạt neutron. Câu 3 Nguyên tử X có 13 proton và 14 neutron. Tổng số hạt trong nguyên tử X là A. 27 B. 40 C. 26 D. 41 Câu 4 Cho mô hình cấu tạo của các nguyên tử A B D như sau A B D Cho biết nguyên tử nào cùng thuộc một nguyên tố hóa học A. A B D. B. A B. C. A D. D. B D. Câu 5 Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học được sắp xếp theo nguyên tắc A. Nguyên tử khối tăng dần B. Tính phi kim tăng dần C. Tính kim loại tăng dần D. Điện tích hạt nhân tăng dần Câu 6 Cho các bước sau 1 Hình thành giả thuyết 2 Quan sát và đặt câu hỏi 3 Lập kế hoạch kiểm tra giả thuyết 4 Thực hiện kế hoạch 5 Kết luận Thứ tự sắp xếp đúng các bước trong phương pháp tìm hiểu tự nhiên là A. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 . B. 2 - 1 - 3 - 4 - 5 . C. 1 - 2 - 3 - 5 - 4 . D. 2 - 1 - 3 - 5 - 4 . Câu 7 Trong số các chất dưới đây chất nào thuộc loại đơn chất A. Nước. B. Muối ăn. C. Thủy ngân. D. Khí cacbonic. Câu 8 Dãy các hợp chất có nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi thấp là A. Nước khí ammonia khí carbon dioxide. B. Nước muối ăn khí ammonia. C. Magnesium oxide nước khí carbon dioxide. D. Muối ăn khí ammonia khí carbon dioxide. Câu 9 Phát biểu nào sau đây không đúng A. Công thức hoá học cho biết số nguyên tử của các nguyên tố có trong phân tử của chất. B. Công thức hoá học cho biết các nguyên tố tạo nên chất. C. Công thức hoá học cho ta biết được khối lượng phân tử của chất. D. Công thức hoá học cho biết được trật tự liên kết giữa .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
3    41    2    30-11-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.