Người học đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ tại trường đại học Nha Trang

Bài viết tổng quan các công trình nghiên cứu liên quan đến hệ thống kiểm soát nội bộ (KSNB) tại trường đại học, một trong những cơ chế quản trị trường đại học theo hướng tự chủ đại học. Nghiên cứu đã tổng hợp khái niệm về hệ thống KSNB, dựa trên các thành phần của hệ thống KSNB xây dựng bảng hỏi khảo sát hệ thống KSNB tại trường Đại học Nha Trang (NTU). | Hội thảo khoa học cấp Quốc gia Phát triển kinh tế Việt Nam thích ứng với bối cảnh mới NGƯỜI HỌC ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG TS. Nguyễn Tuấn ThS. Đặng Thị Tâm Ngọc TÓM TẮT Bài viết tổng quan các công trình nghiên cứu liên quan đến hệ thống kiểm soát nội bộ KSNB tại trường đại học một trong những cơ chế quản trị trường đại học theo hướng tự chủ đại học. Nghiên cứu đã tổng hợp khái niệm về hệ thống KSNB dựa trên các thành phần của hệ thống KSNB xây dựng bảng hỏi khảo sát hệ thống KSNB tại trường Đại học Nha Trang NTU . Nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích hệ số Cronbach Alpha và phân tích nhân tố khám phá EFA để xử lý dữ liệu sơ cấp thu thập thông qua bảng câu hỏi từ sinh viên sử dụng phương pháp thống kê mô tả nhằm đánh giá hệ thống KSNB tại NTU. Kết quả nghiên cứu cho thấy người học đánh giá hệ thống KSNB tại NTU tương đối tốt các mục tiêu kiểm soát đạt được khá cao đây là cơ sở cho thực hiện khảo sát hệ thống KSNB từ phía giảng viên và cán bộ viên chức tại NTU. Từ khóa kiểm soát nội bộ COSO INTOSAI GOV 9100 quản trị nhà trường trường đại học. ABSTRACT STUDENTS EVALUATE THE INTERNAL CONTROL AT NHA TRANG UNIVERSITY The paper aims to review the research on internal control in universities one of the university s governance mechanisms of corporate governance. The study synthesized the concepts of the internal control based on the components of the internal control to built a questionnaire to survey the internal control in Nha Trang University NTU . The study used Cronbach Alpha coefficient analysis and Exploratory factor analysis EFA to process data collected through questionnaires from Nha Trang University s students using descriptive statistics to evaluate the internal control in NTU. The research results show that students evaluate the internal control in NTU at relatively high level the control objectives are evaluated at quitely high level this is the basis for surveying the internal control from lecturers and officials in

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.