Tổng quan nghiên cứu về phong cách học tập của sinh viên - Nhận định ban đầu và định hướng nghiên cứu

Bài viết Tổng quan nghiên cứu về phong cách học tập của sinh viên - Nhận định ban đầu và định hướng nghiên cứu khái quát hai hướng nghiên cứu chính về phong cách học tập của sinh viên từ phân tích tài liệu gồm: 1) Nghiên cứu dạng phong cách học tập và thang đo phong cách học tập của sinh viên; 2) Nghiên cứu tác động của phong cách học tập tới thành tích học tập của sinh viên và chiến lược dạy học của giảng viên. | Dương Thị Kim Oanh Đỗ Thị Mỹ Trang Lê Thị Vân Anh Tổng quan nghiên cứu về phong cách học tập của sinh viên - Nhận định ban đầu và định hướng nghiên cứu Dương Thị Kim Oanh 1 Đỗ Thị Mỹ Trang2 Lê Thị Vân Anh3 TÓM TẮT Phong cách học tập là sở thích về cách học phù hợp với đặc Tác giả liên hệ điểm thể chất nhận thức thuộc tính tâm lí và điều kiện học tập của cá 1 Email oanhdtk@ 2 Email mytrang@ nhân. Nghiên cứu phong cách học tập giúp giảng viên nhận diện được 3 Email ltvanh@ các dạng phong cách học tập của sinh viên để lựa chọn chiến lược dạy Trường Đại học Sư phạm Kĩ thuật Thành phố Hồ Chí Minh học đáp ứng nhu cầu và nâng cao kết quả học tập của người học. Bài Số 01 Võ Văn Ngân thành phố Thủ Đức viết khái quát hai hướng nghiên cứu chính về phong cách học tập của Thành phố Hồ Chí Minh Việt Nam sinh viên từ phân tích tài liệu gồm 1 Nghiên cứu dạng phong cách học tập và thang đo phong cách học tập của sinh viên 2 Nghiên cứu tác động của phong cách học tập tới thành tích học tập của sinh viên và chiến lược dạy học của giảng viên. Ngoài ra bài viết xác định các khoảng trống trong nghiên cứu về phong cách học tập của sinh viên và đề xuất các định hướng nghiên cứu chuyên sâu về phong cách học tập để đáp ứng yêu cầu đổi mới của dạy học phát triển năng lực cho sinh viên theo các phương thức dạy học trực tiếp và trực tuyến trong các cơ sở giáo dục đại học tại Việt Nam. Việc triển khai các định hướng nghiên cứu đề xuất sẽ là cơ sở khoa học để điều chỉnh chiến lược dạy học phát triển năng lực phù hợp với sở thích về cách học của sinh viên theo phương thức đào tạo trực tiếp và trực tuyến. TỪ KHÓA Phong cách học tập phong cách học tập của Kolb danh mục VARK phong cách học tập thị giác và thính giác phong cách học tập của Grasha-Riechmann. Nhận bài 05 02 2023 Nhận bài đã chỉnh sửa 17 3 2023 Duyệt đăng 15 4 2023. DOI https 2615-8957 12310403 1. Đặt vấn đề ánh hình thành khái niệm trừu tượng và thử nghiệm Dạy học là quá trình .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
17    64    2    30-11-2023
202    37    1    30-11-2023
15    170    1    30-11-2023
164    61    2    30-11-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.