Evaluation of dyslipidemia and atherogenic index in the newly diagnosed prediabetic subjects in Quang Binh province

Dyslipidemia is associated with an increased risk of cardiovascular disease. Vascular complications emerge even in pre-diabetes. Objectives: 1. Determine the rate of newly diagnosed prediabetes in the community in Quang Binh province; 2. Evaluate the dyslipidemia and atherogenic index in the newly diagnosed prediabetes. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
27    55    1    07-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.