Application to assess the risk of amputation in diabetic patients with foot disease in Vietnam by wounds, ischemia and foot infections (wifi) classification system - an early version online calculator

To describe the characteristics of wounds, ischemia, and foot infections classification system (WIfI) in patients with diabetic foot and analyze risk factors relating to the WIfI classification in these patients. Creation of an early version of a risk calculator for diabetic foot patients in Vietnam. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
1    199    2    09-12-2023
20    96    1    09-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.