Spinocerebellar ataxia type 14 (SCA14) in an Argentinian family: A case report

Hereditary spinocerebellar ataxias are a group of genetic neurological disorders that result in degeneration of the cerebellum and brainstem, leading to difficulty in controlling balance and muscle coordination. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.