Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán năm 2023 có đáp án - Sở GD&ĐT Nghệ An

Với mong muốn giúp các bạn có thêm tài liệu ôn tập thật tốt trong kì thi sắp tới. xin gửi đến các bạn "Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán năm 2023 có đáp án - Sở GD&ĐT Nghệ An". Vận dụng kiến thức và kỹ năng của bản thân để thử sức mình với đề thi nhé! Chúc các bạn đạt kết quả cao trong kì thi. | SỞ GD amp ĐT NGHỆ AN KÌ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 LIÊN TRƯỜNG THPT Bài thi môn Toán Đề chính thức Thời gian 90 phút Không kể thời gian phát đề Đề thi này có 6 trang 50 câu Mã đề thi Họ và tên .SBD . 101 Câu 1. Cho hàm số f x 2 x sin x . Khẳng định nào sau đây đúng 2x x A. f x dx cos x C B. f x dx 2 .ln 2 cos x C ln 2 2x C. f x dx 2 2 cos x C D. f x dx cos x C ln 2 ax b Câu 2. Cho hàm số y có đồ thị là đường cong trong hình bên. Tọa độ giao điểm hai đường cx d tiện cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị là A. 2 1 . B. 1 1 . C. 1 1 . D. 2 2 . Câu 3. Gọi x là phần thực của số phức z 4 2i. Khi đó 2x bằng A. 4. B. 4. C. -4. D. 8 Câu 4. Hàm số nào trong các hàm số sau có đồ thị như hình vẽ bên dưới x 1 1 x A. y . B. y . C. y x 4 2 x 2 1 . D. y x3 3x 1 . x 1 x 1 1 Câu 5. Cho 2 dx F x C . Khẳng định nào sau đây đúng x 1 1 A. F x B. F x C. F x ln x D. F x ln x 2 x x Câu 6. Tập xác định của hàm số log 1 là Trang 1 6 - Mã đề 101 A. 1 . B. 0 . C. 1 . D. 1 . Câu 7. Trong không gian Oxyz cho đường thẳng d có phương trình . Tọa độ một véctơ chỉ phương của đường thẳng d là A. 2 -1 0 . B. -2 1 0 C. 3 -2 4 . D. -3 -2 4 Câu 8. Nếu 8 và 4 thì bằng A. -12. B. 12. C. 4. D. -4. Câu 9. Cho số phức z 3 4i mô đun số phức z bằng A. 5 B. 12 C. 7 D. 1 Câu 10. Nếu 5 thì 1 bằng A. 11. B. 6. C. 7. D. 8. Câu 11. Cho hình trụ có đường kính đáy bằng 2a chiều cao bằng a . Diện tích toàn phần của hình trụ bằng A. 5 a 2 B. 4 a 2 C. 3 a 2 D. 6 a 2 Câu 12. Một khối lập phương có diện tích bốn mặt bằng 36 thể tích của khối lập phương bằng A. 18 B. 27 C. 54 D. 12 Câu 13. Trong không gian Oxyz cho mặt phẳng P có phương trình 3x y z -5 0. Điểm nào sau đây thuộc mặt phẳng P A. Q 1 -2 4 B. N 1 -2 0 . C. M 0 0 -5 . D. P 0 5 0 3 Câu 14. Cho cấp số nhân un với u1 2 và công bội q . Giá trị của u3 bằng 2 9 9 9 9 A. B. C. D. 2 8 8 2 4 Câu 15. Trên 0 đạo hàm của hàm số y x 3 là 3 7 4 1 7 7 3 1 A. y x3 B. y x3 C. y x3 D. y x3 7 3 3 4 Câu 16. Kí hiệu là A. Số các tổ hợp chập 5 của 2. B. Số các tổ hợp chập 2

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.