Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Khoa học xã hội và Nhân văn: Tư tưởng giáo dục của Fukuzawa Yukichi

Luận văn "Tư tưởng giáo dục của Fukuzawa Yukichi" trình bày quá trình hình thành và phát triển tư tưởng về giáo dục của fukuzawa Yukichi; những nội dung cơ bản trong tư tưởng về giáo dục của Fukuzawa Yukichi. | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐINH QUANG TRUNG TƯ TƯỞNG GIÁO DỤC CỦA FUKUZAWA YUKICHI Chuyên ngành Triết học Mã số TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN Đà Nẵng - Năm 2015 Công trình được hoàn thành tại ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học . LÊ HỮU ÁI Phản biện 1 TS. Lê Thị Tuyết Ba Phản biện 2 Nguyễn Thế Tư . Luận văn sẽ được bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Khoa học xã hội và nhân văn họp tại Đại học Đà Nẵng vào ngày 11 tháng 10 năm 2015. Có thể tìm hiểu luận văn tại - Trung tâm Thông tin Học liệu Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế Đại học Đà Nẵng 1 Trong những năm gần đây mối quan hệ giao lưu giữa Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều thành tựu tốt đẹp. Việc nghiên cứu tìm hiểu lẫn nhau giữa hai quốc gia cũng ngày càng được chú trọng. Đặc biệt sự đi lên kỳ diệu của Nhật Bản bằng bản lĩnh dân tộc để trở thành một siêu cường kinh tế tiếp thu văn minh phương Tây để hiện đại hóa đất nước mà vẫn giữ được bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc luôn là đề tài hấp dẫn thu hút sự quan tâm đối với các nhà nghiên cứu của Việt Nam. ột nhà tư tưởng như vậy. Fukuzawa Yukichi 1835 - 1901 là nhà tư tưởng cấp tiến trong xã hội Nhật Bản cuối thế kỷ XIX người mở đầu cho sự nghiệp hiện đại hóa giáo dục làm nền tảng cho những bước nhảy vọt của đất nước nhằm bắt kịp các nước phương Tây với tốc độ thần kỳ. Vớ ế nhạy cảm với thực trạng đất nước lại được chứng kiến những biến chuyển sâu sắc trong giai đoạn giao thời từ chế độ phong kiến tiến lên xây dựng đất nước hiện đại đã làm nảy sinh ở Fuzukawa Yukichi những tư 2 tưởng cải cách sâu sắc toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực kinh tế chính trị đời sống xã hội . Với những công lao đóng góp cho nước nhà người Nhật tôn vinh ông là Voltaire của Nhật Bản người đem lại linh hồn động lực và sự hậ thần cho công cuộc Duy tân của chính phủ Minh Trị. ật Bả - Do đó chúng tôi chọn vấn đề Tƣ tƣởng giáo dục của Fukuzawa Yukichi làm đề tài Luận văn của mình. ột .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
51    62    1    09-12-2023
18    58    2    09-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.